دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری شهرستان کاشان

امیر صابری؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد تقی رضویان

دوره 14، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 81-103

https://doi.org/10.22054/tms.2019.39756.2089

چکیده
  توسعهصنعتگردشگریبهعنوان صنعتی نوپا در جهان، در ردیف یکی از سه منبع درآمدی اول به شمار می‌آید ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. در کشورهای توسعه یافته این صنعت، در حال گسترش بوده است. لذا برنامه­ریزانبرآنند تاجهتتوسعهفعالیت­هایگردشگری به مقوله ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه برای توسعه گردشگری ...  بیشتر

جایگاه فضاهای سبز شهری در گذران اوقات فراغت و گردشگری شهروندان

سمیرا پور امرایی؛ محمد رضا اکبری؛ امیر صابری

دوره 10، شماره 31 ، مهر 1394، ، صفحه 71-84

چکیده
  فضاهای سبز از یکسو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها میشود، و از سوی دیگرشرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم میسازد. مهمترین اثرات فضای سبز درشهرها کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی و... است. سایراثرات فضای سبز در شهرها نسبی هستند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل تأثیرات پارکچنگری ...  بیشتر