نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی دنشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگا ه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین گروه جغرافیای انسانی و امایش تهران ایران

3 گروه اموزشی جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

توسعهصنعتگردشگریبهعنوان صنعتی نوپا در جهان، در ردیف یکی از سه منبع درآمدی اول به شمار می‌آید ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. در کشورهای توسعه یافته این صنعت، در حال گسترش بوده است. لذا برنامه­ریزانبرآنند تاجهتتوسعهفعالیت­هایگردشگری به مقوله ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه برای توسعه گردشگری شهرستان کاشان توجه کنند. بنابراین،بهره وریهرچهبیشترتوسعهگردشگریوافزایشپیامدهایمثبتآن،نیازمندمدیریتیکپارچه­یآنمی­باشد. این پژوهشبااستفادهازروش­هایتوصیفیتحلیلیوبهره­گیریازپرسشنامهوتحلیل­هایآماری شامل تحلیل رگرسیون و آزمون T بهارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه برای توسعه گردشگری شهرستان کاشانپرداخته است، جامعهآماریموردبررسیدراینتحقیق337 نفر که با روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند، می­باشد. در این پژوهش از نرم افزار spss21 و Excel2013 جهت آنالیز داده­های پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از آمار استنباطی انجام شده، میزان معنادار در آزمون T 01/0، نشان دهنده معنادار بودن آزمون است، در نتیجه فرضیه‌های تحقیق «1) نبود تعامل و هماهنگی بین عناصر و بخش­های مدیریتی گردشگری منجر به عدم مدیریت یکپارچه شهرستان کاشان شده است. 2) نبود تعامل و هماهنگی بین عناصر و بخش­های مدیریتی گردشگری منجر به عدم توسعه متوازن سیستم گردشگری شهرستان کاشان شده است.» تعامل و هماهنگی در بخش­های مدیریتی گردشگری سبب توازن خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Integrated Management Capacity for Tourism Development in Kashan

نویسندگان [English]

  • Amir Saberi 1
  • , Jamila Takkali Nia, 2
  • Mohammad Taghi Razavian 3

1 Ph.D student in Geography &Urban Planing,Shahid Beheshti University

2 Shahid Beheshti University, Faculty of Earth Sciences, Department of Human Geography and Construction of Tehran, Iran

3 Department of Geography and Humanities, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Evaluation of Integrated Management Capacity for Tourism Development in Kashan


Abstract

Development of the tourism industry as one of the major economic activities of developed and developing countries has led planners to pay attention to the development of tourism activities to assess the integrated management capacity for tourism development in the city of Kashan. This study was conducted using descriptive-analytic methods and using a questionnaire and statistical analysis to assess the integrated management capacity for tourism development in Kashan. The statistical population of this study is 337 people. In this study, spss21 and Excel2013 software was used to analyze to examine the adequacy of sampling of meaningful numbers. These numbers for the tourism boom are 0.527, tourism development is 0.665 and for integration "

Keywords: Integrated Management, Tourism Development, Sustainable Development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Management
  • Tourism Development
  • Sustainable Development
بروجنی، ضرغام، توحیدلو،حمید، توحیدلو، معصومه، (1390) الگوی مدیریت اثر بخش گردشگری، مطالعه موردی: مقصد  مذهبی مشهد. مجلهمطالعاتجهانگردی. سال7، شماره16، تهران، صص25-52.
پاپلی یزدی، محمدحسین، سقایی، مهدی، (1385) گردشگریماهیتومفاهیم. انتشارات سمت. چاپ اول. تهران.
تولایی، سیمین، (1386) مروریبرصنعتگردشگری. انتشارات دانشگاه تربیت معلم. تهران.
حیدری چیانه، رحیم، (1389) مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری. انتشارات سمت. چاپ اول. تهران.
رضوانی، محمدرضا، (1387) توسعهگردشگریروستاییبارویکردگردشگریپایدار. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول. تهران.
شاطریان، محسن، غلامی، یونس، میرمحمدی، محمد، (1396) ارزیابی شاخص‌های توسعه گردشگری پایدار شهری مطالعه مورد «شهر کاشان». نشریهتحقیقاتکاربردیعلومجغرافیایی. سال هفدهم. شماره 46.
کاظمی، مهدی، (1386) مدیریتگردشگری. انتشارات سمت. تهران.
jdari, A.R. (2014). The role of management in tourism, science tourism.
Baily, M. Blaschke, P. Gough, J. Pihema, W. Taylor, N. and j .Warren, (2003). Integrated Planning and Management of Tourismand related Activities in Natural Areas –a review of tools and approaches, FRST Research Project (funded through CRESA - program manager Julie Warren),www.cresa.co.nz.
Bhusan, H & K. Mohanty, (2015). Empowering Women through Tourism Development, Odisha Review.
Bousset, J.P. & et all (2007). A Decision Support System for Integrated Tourism Development: Rethinking Tourism Policies and Management Strategies, Author manuscript, published in "Tourism Geographies 9, 4, p. 387 - p. 404"DOI : 10.1080/14616680701647576.
Clark, T. N., (2004). The city as an entertainment machine. Oxford, UK: Elsevier Reisinger.
Farsani, N. T., Coelho, C. O., & Costa, C. M. (2018). Tourism crisis management in geoparks through geotourism development. Revista Turismo & Desenvolvimento3(17/18), 1627-1638.
Fazenda, N. and Da silva, F.N. and Costa, C. (2010). Douro Valley Tourism Plan; The plan as part of a sustainable tourist destination development. process, Journal of World Hospitality and tourism, vol.2, No.4, pp: 428-440.
Fernando J. Garrios Simon, Yeamduan Narrangajavana, and Daniel Palacios Marques, (2004). carrying capacity in tourism industry: a case study of Hengistbury head. Tourism. management. 275-283.
Hall, C. M. (1994). Tourism and politics: policy, Power and Place. Chichester: Wiley.
IIRSM (2012). Management Integration: Benefits, Challenges and Solutions, By Ian Dalling, CQI Integrated Management Special Interest Group & Barry Holt, IIRSM.
Jackson, J., & Murphy, P. (2006). Clusters in regional tourism an Australian case. Annals of TourismResearch, 33(4), 1018e1035.
Jansen-Verbeke, M., (1986). Inner city tourism: resources, tourists, and promoters. Annals of Tourism Research, Vol. 13, No. 1, pp.79- 100.
Kim, D. S., & Choi, H. S. (2007). Development of green-tourism potential evaluation method for rural villages considering amenity and human resources. KoreanSociety of Rural Planning, 13(2), 7e16.
Lankford, S.V. & D.R. Howard, 1994. "Developing a Tourism Impact Attitude Scale", Annals of Tourism Research, 21(1), Pp. 121-139.
Lee, S. H., Choi, J. Y., Yoo, S. H., & Oh, Y. G. (2013). Evaluating spatial centrality for integrated tourism management in rural areas using GIS and network analysis. Tourism Management, 34, 14-24.
Lew, A., (1974). A model of tourist attraction research. Annals of Tourism Research, Vol. 14, No. 4, pp. 553–575.
Mabunda, D.M. (2004). An integrated tourism management framework for the Kruger national park in South Africa, Department of Tourism Management, University of Pretoria.
Mason, P. (2003). Tourism Impacts: Planning and Management, Butterworth-Heinemann An imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 200 Wheeler Road, Burlington, MA 01803.
Reihanian, A. & Beinti Mahmood, N.Z. & Kahrom, E. & Wan Hin, T. (2012). Sustainable tourism development strategy by SWOT analysis: Boujagh National Park, Iran. Tourism Management Perspectives 4: 223- 228. anese tour guides, African Journal of Business Management, vol.5, No.4, pp: 1325- 1333.
Shamshiry, E. Behzad, N. Mokhtar, M.B. Komoo,I. Hashim, H. S and Y. Nadzri, (2011). Integrated Models for Solid Waste Management in Tourism Regions: Langkawi Island, Malaysia, Journal of Environmental and Public Health, Article ID 709549, 5 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2011/709549.
Sharpley, Richard, (2016), travel and tourism, Sage publication.
Sinclair, D. and Jayawardena, C. (2003). The development of sustainable tourism in the Guianas, International Journal ofContemporary Hospitality Management, vol.5, Iss.7, pp: 402-407.
Stratan, A., Perciun, R., & Gribincea, C. (2015). Identifying Cultural Tourism Potentials in Republic of Moldova through Cultural Consumption among Tourists. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 188, 116-121.
UNEP-DTIE. (2009). Sustainable Coastal Tourism An integrated planning and management approach; Supervision and Concept Dr. Stefanos Fotiou-UNEP-DTIE Mr. Ivica Trumbic- PAP/RAC Project Technical Support Helena Rey de Assis and Erica Allis - UNEP-DTIE.
Unwto (2007). An introduction to destination Management, World tourism organization. www.pub,Unwto.org. P.1.
World Tourism Organization, (2103), Sustainable Tourism for Development. Guidebook.
Yunis, E. (2001). Sustainable Development and Management of Tourism in Coastal Areas, Chief, Sustainable Development of Tourism World Tourism Organization.