دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل و مدل‌سازی اثرات آن بر توسعۀ پایدار گردشگری مورد پژوهی: نواحی گردشگری شیت- ولیدر و شیرین‌سو، شهرستان طارم

محمدجواد عباسی؛ ژیلا سجادی؛ علی عبدالهی

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، ، صفحه 131-158

https://doi.org/10.22054/tms.2021.12786

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش احداث زیرساخت حمل‌و‌نقل و مدل‌سازی اثرات آن بر توسعة پایدار گردشگری انجام شده‌است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. جامعة آماری سکونت‌گاه‌های گردشگرپذیر نواحی گردشگری شیت ـ ولیدر و شیرین‌سو، شهرستان طارم، را شامل می‌شود؛ با روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند نیز تعداد 277 خانوار جهت نمونه‌گیری ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر تشدید فرایند کالایی شدن فضای گردشگری (مطالعه موردی: عرصه‌های روستایی شهرستان محمود آباد)

عبدالرضا رحمانی فضلی؛ ژیلا سجادی؛ صابر صدیقی

دوره 14، شماره 47 ، آذر 1398، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10600

چکیده
  پژوهش حاضر، به تحلیل عوامل مؤثر در کالایی شدن فضای روستایی شهرستان محمودآباد استان مازندران می‌پردازد. در این مطالعه، از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، روستاهای شهرستان محمودآباد به تعداد 91 روستا بر اساس سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران بودند که نیمی از روستاها به‌عنوان نمونه به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. جمع‌‌آوری ...  بیشتر

برآورد ارزش اقتصادی مناطق گردشگری (مورد پژوهی: رودبار قصران)

ژیلا سجادی؛ آرمان مسلمی؛ رقیه صمدی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1395، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/tms.2017.7077

چکیده
  چکیدهامروزه منابع طبیعی به عنوان سرمایه های اصلی اکوتوریسم با چالش های متعددیمواجه است. بنابراین ارزشگذاری مناطق اکوتوریستی و کارکردهای زیست محیطی درراستای اتخاذ سیاستهای اقتصادی از مهمترین مقولات برنامهریزی صنعت گردشگری بهشمار میآید. منطقۀ تفریحی رودبار قصران یکی از ج اذبه های اکوتوریستی شهرستانشمیرانات استان تهران است. لذا ...  بیشتر