دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بازاریابی گردشگری: تکنیک، پارادایم یا رویکرد( با نگاهی انطباقی بر سایر مفاهیم بازاریابی)

مریم ساریخانی خرمی؛ میثم شفیعی؛ بهمن حاجی پور؛ مرتضی سلطانی

دوره 16، شماره 55 ، مهر 1400، ، صفحه 357-388

https://doi.org/10.22054/tms.2021.59232.2511

چکیده
  هدف این مقاله بررسی و تبیین جایگاه بازاریابی گردشگری در مقایسه با سایر مفاهیم بازاریابی براساس مفاهیم"رویکرد"، "تکنیک" و "پارادایم" است. بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش فراترکیب ، مفاهیم بازاریابی استخراج شد. به‌منظور پالایش این مفاهیم و اطمینان از اعتبار اطلاعات به‌دست‌آمده، پرسشنامه ای برای اساتید حوزه بازاریابی ...  بیشتر

واکاوی هوش تجاری در دفاتر خدمات گردشگری با رویکرد فازی

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد موسوی؛ میثم شفیعی رودپشتی

دوره 9، شماره 27 ، آبان 1393، ، صفحه 117-142

چکیده
  امروزه، بسیاری از سازمان ها از جمله دفاتر خدمات گردشگری بر بسیاری از سیستم ها به منظور راه اندازی وبقا کسب و کار خود در این محیط پیچیده ی رقابتی متکی هستند. هوش تجاری به عنوان سیستمی مطرحاست که به عنوان یک مزیت رقابتی و عامل حیاتی در موفقیت سازمان ها محسوب می شود. هوش تجاری،با استفاده از یکپارچه کردن داده ها و اطلاعات سازمان امکان کنترل ...  بیشتر