دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برآورد ارزش اقتصادی جاذبه‌های گردشگری با استفاده از روش هزینه سفر (مطالعه موردی: باغ نمیر استان یزد)

غلامحسین مرادی؛ الهام اپرا جونقانی؛ افسانه سلطانی بابوکانی؛ فرناز دهقان بنادکوکی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 309-339

https://doi.org/10.22054/tms.2021.61638.2563

چکیده
  از آنجایی که پژوهش در زمینه ارزش‌گذاری اقتصادی جاذبه‌های گردشگری می‌تواند گامی بسیار موثر در پیش‌بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف برآورد ارزش اقتصادی باغ نمیر استان یزد با استفاده از روش هزینه سفر فردی انجام شده است. در این پژوهش تابع تولید هزینه سفر بر اساس فرم نیمه لگاریتمی و با استفاده از ...  بیشتر