نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هئیت علمی دانشگاه یزد

2 دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

چکیده

از آنجایی که پژوهش در زمینه ارزش‌گذاری اقتصادی جاذبه‌های گردشگری می‌تواند گامی بسیار موثر در پیش‌بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف برآورد ارزش اقتصادی باغ نمیر استان یزد با استفاده از روش هزینه سفر فردی انجام شده است. در این پژوهش تابع تولید هزینه سفر بر اساس فرم نیمه لگاریتمی و با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شد. بر اساس نتایج، متغیرهای هزینه سفر و مدت زمان رسیدن به مقصد از عوامل موثر بر تعداد بازدیدهای سالانه هستند. به‌گونه‌ای که با افزایش یک واحد در هزینه سفر و مدت زمان رسیدن به باغ، تعداد بازدیدها به ترتیب 001/0 و 5850/0 درصد کاهش می‌یابد. با توجه به نتایج، مازاد مصرف‌کننده در هر بازدید 21 هزار ریال و کل متوسط ارزش تفریحی خانوار در سال 913 هزار و 500 ریال برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimating the Economic Value of Tourist Attractions Using Travel Cost Method (Case Study: Namir Garden, Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • Gholamhosein Moradi 1
  • Elham Operajuneghani 2
  • Afsaneh Soltani Bobakani 2
  • Farnaz Dehghan Benadkuki 2

1 Assistant Professor, Yazd University

2 Faculty of Economics, Management & Accounting, Yazd University

چکیده [English]

Economic valuation of tourist attractions can be very effective in determining needs, eliminating deficiencies, and as a result tourism development. So, the present study was conducted to estimate the economic value of Namir Garden in Yazd province using the individual travel cost method. In this method, the travel cost production function was estimated based on semi-logarithmic from and using the ordinary least squares regression method (OLS). According to the results, the variables of travel cost and arrival time are effective factors on the number of annual visits. The number of visits decreases by 0.001 and 0.5850 percent by increasing one unit in traveling cost and reaching time to the garden, respectively. The consumer surplus per visit was estimated 21000 Rials and the total average recreational value of the household was estimated 913500 Rials per year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual travel cost method
  • Persian Garden
  • Recreational Value
  • tourism economics
  • urban economics