نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اهمیت برقراری روابط خوب میان جوامع میزبان و گردشگران به دلیل مواجه گردشگران با آداب ورسوم و فرهنگ‌های متفاوت، موجب شد که کدهای جهانی اخلاق گردشگری از اهمیت ویژه برخوردارشوند. لذا با پیروی از اصول دهگانه کد‌های جهانی اخلاق گردشگری، رضایتمندی گردشگران رغم خواهد خورد و نیز اثرگذارترین نوع تبلیغات، یعنی تبلیغات شفاهی را برای جوامع میزبان به ارمغان می‌آورد. به دلیل اهمیت موضوعات ذکر شده در صنعت گردشگری، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کدهای جهانی اخلاق گردشگری بر رضایتمندی و همچنین تاثیر میزان رضایت آن‌ها را بر تبلیغات شفاهی گردشگران وارده به ایران، می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی – همبستگی است. بدین منظور با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر از گردشگران خارجی در ایران با استفاده از روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه استاندارد، نظر این افراد بررسی و از طریق استفاده از تکنیک معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از پردازش داده‌ها نشان دهنده وضعیت رضایتمندی گردشگران از وضعیت اجرا و پیاده­سازی کدهای جهانی اخلاق گردشگری است و همچنین تاثیر مثبت بهبود وضعیت کدهای جهانی اخلاق گردشگری بر روی افزایش رضایتمندی گردشگران تایید شد و نیز نشان داده شد که رضایت گردشگران بر تبلیغات شفاهی تاثیر مثبت و معنادار دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of World Tourism Ethics Code on Satisfaction and Word of Mouth of Incoming Tourists of Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Malmir 1
  • Hamed Dehghanan 2

1 Master Graduate of Executive Management of Allameh Tabataba’i University, Tehran

2 Assistant Professor, Faculty of Allameh Tabataba’i University, Tehran

چکیده [English]

The importance of establishing good relations between host communities and tourists due to the encounter of tourists with different customs and cultures has led to the emergence of global codes of ethics for tourism. Therefore, by following the ten principles of the universal codes of ethics of tourism, the satisfaction of tourists will increase and it also brings the most effective type of advertising; the word of mouth, for the host communities. Due to the importance of the topics mentioned in the tourism industry, the present study examines the effects of tourism universal codes of ethics on satisfaction, as well as the effect of their satisfaction on the word of mouth advertising of incoming tourists of Iran. In terms of the purpose this is an applied research and in terms of the data collection method, this is of survey-correlation type. To this end, with regard to the unlimited statistical population, 384 foreign tourists in Iran were selected by random sampling. Using the standard questionnaire, the opinions of these people were reviewed and analyzed using structural equation techniques in SPSS and Lisrel software. The results of data processing indicate the status of satisfaction of tourists with the implementation of global codes of ethics of tourism. And also the positive impact of improving the status of global codes of ethics on the increased satisfaction of tourists was confirmed. It was also shown that the satisfaction of tourists has a positive and significant effect on word of mouth advertising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Code of Ethics for Tourism
  • Tourists’ Satisfaction
  • Word of Mouth Advertising
پورفرج، اکبر؛ ارزش ویژه مشتری و رضایتمندی گردشگران داخلی از هتل‌های پنج ستاره شهر تهران، دانشگاه علامه طباطبائی. 1392.
تاج زاده نمین، ابوالفضل، نگرشی بر جایگاه فرهنگ و ضوابط اخلاقی در گردشگری. 1383.
رحیم پور، علی؛ کدهای جهانی اخلاق گردشگری، پژوهشکده گردشگری. 1387.
زندی، ابتهال؛ تاثیر اشتغال بر کاهش فقر در بخش خدمات گردشگری و بیمارستانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، 1388.
جوادی، زهره؛ رابطه مقوله امنیت و عوامل تریپو گرافیک از دید گردشگان ورودی به شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. 1388. .
ترابیان، مسئولی زاده، پونه، علی؛ بررسی نقش اخلاق در بهینه سازی رفتار ذینفعان در مدیریت و توسعه پایدار گردشگری، مجموعه مقالات سمینار تغییرات محیطی و توسعه گردشگری  کاهش فقر، جهاد دانشگاهی. 1387.
راه چمنی، احمد؛ بررسی وضعیت بازاریابی توریسم و ارتقاء آن در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. 1383.
فرمانی، لیلا؛ ارزیابی گردشگران اروپایی از عملکرد راهنمایان تور در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی. 1381.
رنجبران، بهرام، غفاری، محمد؛ نقش ابعاد شخصیتی در استفاده از ارتباطات دهان به دهان در بین گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان، فصلنامه گردشگری، سال سوم، شماره 9. 1391.
زمانی فراهانی، همیرا؛ ایران، صنعت گردشگری و خدمات مسافرتی، تهران، موسسه آموزش مطالعات و مشاوره سیاحتی بنیاد، 1379
"Global codes of ethics for tourism", World Tourism, 21 December 2001.
Lieberman, k; "Ethic in hospitality and tourism industry", Institution of the American Hotel and Lodging Associations. 2009.
Brown, Keith; "Island tourism marketing music and culture international journal of tourism and hospitality". 2009.
Laguna, M. Palacios, A; "The role of motivation in visitor satisfaction empirical evidence in rural tourism." Tourism Management. p.p. 547-552, 2010.
Hjalager, A; "A review of innovation research in tourism." Tourism Management p.p. 1-12. 2010.
Nunkoo, R. Ramkissoon, H; "Developing a community support model for tourism." Annals of Tourism Research, vol, 38. No, 3. p.p. 964-988, 2011.
Law, R. Buhalis, D; "A review of website evaluation in tourism research". Tourism Management. P.P. 297-313, 2010.
United nation world tourism organization, Global code of ethics for tourism for responsible tourism. 21 December 2001.
United nation world tourism organization, Global code of ethics for tourism and related documents. 21 December 2001.
United nation world tourism organization, Global code of ethics for tourism for the responsible tourist and traveller. 21 December 2001.
UNWTO. Report of the world tourism organization on the implementation of the global code of ethics for tourism. 10 August 2010.
UNWTO. World Committee on Tourism Ethics.
Protocol of implementation of the global code of ethics for tourism. October 2011. UNWTO.
UNWTO. Tourism Highlights. 2014 Edition.
UNWTO. Tourism Highlights. 2015 Edition.
Chen, C. Tsai, D. ; "How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? " Tourism Management , 28, p.p. 1115-1122 , 2007.
Fuller, D. Armstrong, B. Hanlon, J. "Destination choice visitor behaviors a coastal tourism destination on Australia’s it coast. " Southern Cross University, Occasional , 7 ,8, 2005.
Huang, R. Sarigollu, E. "Assessing satisfaction with core and secondary attributes ". Journal of business research , 2007.
Hue, T. Wan, D. Ho, A. "Tourists satisfaction, recommendation and revisiting Singapor". Tourism Management, 28 . p.p.965 – 975. 2007.
Lew, A. Mckercher, B. "Marketing tourist movements, a local destination analysis". Annals of Tourism Research, 33 (2) , p.p. 403- 423 .2006.
Murphy, P. Pritchard, M. Smith, B. "The destination product and its impact on traveler perception" , Tourism Management , 21 . p.p. 43-52 . 2000