نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای حفاظت از ژئوتوریسم و ​​ زمین شناختی انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات پرسش­نامه و مصاحبه ساختاریافته می­باشد. جامعه آماری کارشناسان مختلف در زمینه­های تحصیلی مرتبط در استان لرستان بوده است. با روش نمونه ­گیری هدفمند 70 کارشناس به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای شناسایی راهبردها از آزمون رتبه­ای هم­انباشتگی نامحدود اکتشافی (روش جوهانسن) و برای ارتباط این راهبردها با عناصر ژئوتوریسم از مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) استفاده شد. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 36 راهبرد شد. به طوری که 1) راهبردهای حفاظت از مناظر و چشم­اندازهای کوهستانی، حفظ ژئوپارک‌های ملی و ذخیره‌گاه‌ها، مدیریت میراث جغرافیایی و مستندسازی چشم­اندازها، معرفی ارزش­های اقتصادی چشم­انداز جغرافیایی و جلوگیری از آلودگی محیط و منابع طبیعی بیشترین ارتباط را با عنصر چشم­انداز جغرافیایی/ژئوتوریسم داشته ­اند. 2) حفظ زمین و جلوگیری از سوء استفاده از زمین، احیای ژئوسایت و فرایندهای زمین شناسی آسیب دیده، تاب­آوری سایت­های گردشگری در مقابل بلایای طبیعی، معرفی جاذبه­ ها و پدیده‌های زمین‌شناسی و معرفی مناطق ژئوتوریسمی با پیشینه زمین­شناسی بیشترین ارتباط را با فرایندهای زمین شناسی داشته­ اند. 3) راهبردهای سرمایه­گذاری در ساخت تاسیسات زیربنایی در محیط ژئوسایت، ترسیم مسیر دسترسی به جاذبه­ های گردشگری، استفاده از رسوم و سبک زندگی محلی در ارتباط با حفظ منابع طبیعی و افزایش آگاهی عمومی برای حفظ محیط زیست بیشتربن ارتباط را با میراث گردشگری داشته ­اند.
نتایج جهت­گیری­ های پیش روی توسعه ژئوتوریسم در لرستان منجر به شناسایی سه نوع جهت گیری کوتاه مدت(حال)، میان مدت و بلند مدت شد. نهایتا برای دستیابی به اهداف تحقیق و توسعه ژئوتوریسم توصیه ­ها و پیشنهاداتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Geotourism Protection Strategies and Geological Heritage (Case Study: Lorestan Province)

نویسنده [English]

 • Somayeh Jahantigh mand

Assistant Professor of Geography, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate geo-tourism and geological protection strategies. The present research is applied in terms of purpose, and its method is combined (qualitative and quantitatively). The data collection and information collection tool and structured interview are structured. The statistical population of various experts has been in the relevant field of study in Lorestan Province. Seventy experts were selected by using a targeted sampling method. The unlimited exploration (Johannon method) test was used to identify and connect the strategies to geo-tourism elements of quality performance (QFD). The results of the study led to the identification of 36 strategies. So, 1) the most relevant strategies are those for protecting mountain landscapes, preserving national geo-parks and reserves, managing geographical heritage and documenting landscapes, introducing the economic values of geographical landscapes, and preventing pollution of the environmental and natural resources with the element of geographical perspective/geo-tourism. 2) Preserving land and preventing misuse of land, revitalizing geo-sites and damaged geological processes, ensuring the resiliency of tourist sites against natural disasters, introducing geological attractions and phenomena, and introducing geo-tourism areas with the highest geological background that have a relationship with geological processes. 3) Investment Strategies for the Construction of Infrastructure Facilities in the Geo-Citizens, drawing access routes to tourism attractions, using local customs and lifestyle in connection with the preservation of natural resources, and increasing public awareness to preserve the environment more closely related to tourism heritage have had the results of the oriented for the development of geo-tourism in Lorestan led to the identification of three types of short-term, medium and long-term orientation. Finally, recommendations and suggestions were made to achieve the goals of geo-tourism.
Introduction
The development of geo-tourism has many functions for local communities and is one of the appropriate solutions to deal with the problems of livelihood and unemployment. From the geocultural point of view, geo-tourism is considered a new way to develop less developed societies due to its economic efficiency. Although geo-tourism development has many benefits, the competitiveness of geo-tourism destinations and solving geo-tourism challenges and risks depends on several factors, including resources, demand conditions, management, marketing, and formulation of strategies for the destination. Developing a geo-tourism development strategy enables tourists to discover geo-sites, landscapes, and cultures and enjoy unique experiences of knowledge and sustainable development. In addition, formulating appropriate strategies can help improve the quality of life in the local community and turn destinations and areas with tourist attractions into a sustainable society. Also, developing geo-tourism strategies is a fundamental step in protecting the land and creating priorities in the management of tourist sites. Understanding and protecting landscapes, geology and geomorphology, geographic heritage, and experience of different features of geo-tourism are also promoted by formulating appropriate strategies. Therefore, it is necessary and necessary to identify the paths, strategies, and strategies of geo-tourism development to solve the challenges and sustainability of this type of tourism activities and future-oriented planning for its development.

Research Methodology
The purpose of this research is practical, and its method is combined (quantitative and qualitative). Both qualitative and quantitative methods were used to collect information and data. Theoretical studies and the theoretical basis of the research were collected using the document-library method. This research collected information and data related to strategies for developing geo-tourism and geographical heritage in Lorestan Province through a Likert Scale questionnaire. The statistical community includes experts in various fields such as geography, tourism management, economics, social sciences, and sociology, as well as tourism specialists and elites/tour managers in Lorestan Province. Seventy samples were selected to complete the questionnaire and conduct interviews using purposeful sampling.
Statistical methods (descriptive and inferential) were used to answer the research questions and analyze the data. In order to identify strategies and strategies for the development of geo-tourism in Lorestan Province, strategies and strategies for the protection of geo-tourism and geographical heritage were first identified through interviews and content analysis, and to determine the importance and prioritization of these strategies, an unlimited clustering rank test was used. Heuristic (Johansen method) was used. Then, the quality function mevelopment model (QFD) was used to investigate the importance and relationship of each geo-tourism development strategy and strategies with the critical elements of geo-tourism (geographic landscape, geological processes, tourism cultural heritage).
 
Findings
The exploratory unlimited co-accumulation rank test (Johansen's method) was used to investigate and analyze geo-tourism development strategies in Lorestan Province. In this test, according to special values (numerical value), while identifying and discovering the most important strategies, they can be ranked. For this, 33 strategies/strategies were considered and analyzed.
Examining the Johanson test, according to the rejection of the null hypothesis at the 0.001 level, the test’s significance is considered among the 36 strategies for analyzing development strategies and strategies of geo-tourism and geographical heritage. It showed that, in order and according to the unique values, ten strategies and strategies for the protection of landscapes and mountain landscapes, waterfalls, springs, forests, pastures, and all-natural landscapes with a unique value (0.131), preserving land resources, and preventing the abuse of land resources related to tourism with a unique value (0.126), capital and investment attraction in the cultural sector and the education of native people and the promotion of tourism infrastructure with a unique value (0.123), determining the paths of development and preservation of geo-parks, national parks or reserves with a unique value (0.117), Construction of infrastructure facilities in the geo-site environment (road, residence, internet) with a unique value (0.113), restoration of the geo-site, and damaged geological processes with a special value (0.111) have been the most critical development strategies of geo-tourism and geographical heritage.
Examining the Johanson test according to the rejection of the null hypothesis at the 0.005 level, the significance of the test showed that out of 36 strategies, ten strategies for preparing and increasing the resilience of tourism sites against natural and earth-building disasters (erosion, drift, creep) with a unique value (0.087) Increasing public awareness to participate in the environmental protection and tourism program with a unique value (0.084), environmental education of managers and local people and tourists themselves (0.079), recognizing and introducing the attractions and geological phenomena of the region to Tourists with a unique value (0.078), the most important critical and development strategies are geo-tourism and geographical heritage.
 
​ Discussion and results
Lorestan Province in the west of the country is known as the geo-tourism capital due to its prominent cultural and local values, pristine and natural landscapes in the high Zagros, various waterfalls (it is nicknamed the land of waterfalls), and mountainous and important geological features. However, in recent years, tourism in this province has been declining after the spread of the coronavirus pandemic.
The research results showed that in addition to the strategies and strategies for developing geo-tourism in Lorestan Province, the direction of future development and the prospect of geo-tourism development in Lorestan Province also needed to be developed. Based on the results, orientations have been presented in three short-term and present, medium-term, and long-term periods. So, the short-term orientation is more related to the development of geo-tourism products, the introduction of tourist attractions, and the protection of ecosystems, while the mid-term orientation is more related to investment in construction facilities and the development of geo-tourism facilities and infrastructures. And the expansion and cross-border development of geo-tourism in Lorestan Province. According to the findings, the general results of the research indicate that for the development of geo-tourism in Lorestan Province, development strategies should be used to diversify tourism types, develop unique geo-tourism products, and use geo-tourism tour programs. Be focused on these leaders. Also, the provided orientations can be used to complete the infrastructure, accommodation, and services in the tourist destination, education, and improvement and development of geo-tourism based on plans related to strategies and orientations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Geotourism Development
 • Geological heritage
 • Lorestan Province
 1. اربابی سبزواری، آزاده. (1393). ارزیابی توانمندیها و قابلیّتهای ژئوتوریسم در توسعه پایدار (مطالعه موردی: سراب دربند در شهرستان صحنه). جغرافیای طبیعی، 7(26)، 65-86.
 2. اعظمی، موسی، جلیلیان، سارا، هاشمیان، ناهید، (1394)، تحلیل آثار اجتماعی اقتصادی و محیطی گردشگری پایدار مطالعه موردی نوره، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 4 (14)، 154- 174.
 3. امیدزاده، هانیه، یاری، ارسطو، روشنعلی، محمد. (1393). ارزیابی توانمندی‌ها و اولویت‌های ژئومورفوتوریستی با استفاده از روش پرالونگ مطالعه موردی: استان لرستان. فصلنامه علمی پژوهش های بوم شناسی شهری، 5(9)، 9-28.
 4. ایمانی، بهرام. (1401). الگوی مدیریتی در ژئوتوریسم با تأکید بر کارآفرینی در نواحی روستایی (مورد: شهرستان محلات). جغرافیاوتوسعه ناحیه ای، 20(2)، 193-167. https://doi.org/10.22067/jgrd.2022.51158.0
 5. آقایی پور، یوسف، رامشت، محمدحسین. (1399). تحلیل ادبیات ژئوتوریسم در ایران (براساس تحلیل محتوای کمی مقالات ژئوتوریسم طی سال‌های 1396-1387). پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی، 9(1)، 42-51. Doi: 10.22034/gmpj.2020.109533

 

 1. تهمک، راحله، یمانی، مجتبی، مقصودی، مهران. (1401). پتانسیل‏ سنجی توسعة ژئوتوریسم در مناطق پیرامونی شهرهای مناطق خشک (مطالعة موردی‏: شهر جدید ایوانکی). پژوهش­های جغرافیای انسانی، 54(2)، 753-767. https://doi.org/10.22059/jhgr.2021.317726.1008242
 2. جعفری­فرد، صیاد، قنواتی، عزت الله، رضایی، ناصر، (1400). تحلیلی بر استراتژی توسعه منطقه اشتهارد بر اساس قابلیت های زمین گردشگری با الهام از مدل پرالونگ 2005 و مدل SWOT، پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار، 4(2)،17- 30.
 3. حجازی، سید اسدالله، حیدری، سید عبدالسلام، رسولی، عادل، ایمان زاده، طاها. (1402). ارزیابی ژئوتوریستی مناطق حفاظت شده با استفاده از روش‌های ارزیابی کمی، مطالعه موردی: ژئوسایت‌های منطقه حفاظت شده میرآباد(جنوب‌غربی آذربایجان غربی). نشریه محیط زیست طبیعی، 1(1)، 22-45. Doi: 10.22059/jne.2023.360321.2556
 4. حجه فروش­نیا، شیلا. (1401). بررسی اهمیت اکوتوریسم، آگرواکوتوریسم و ژئوتوریسم در توسعه صنعت گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان سمیرم). مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. ۳ (۲)، ۲۱-۴۲.
 5. رسولی، عارف، وهاب زاده کبریا، قربان، موسوی، سید رمضان، روشان، سیدحسین. (1402). ارزیابی قابلیت‌ها و توسعه ژئوتوریسم منطقه خطیرکوه با استفاده از تحلیل SWOT-ANP و QSPM. مهندسی و مدیریت آبخیز، 15(2)، 242-263.

doi: 10.22092/ijwmse.2022.356495.1925                                                                                                                                           

 1. رضوانی، محمدرضا، (1387)، توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران.
 2. زنگنه اسدی، محمدعلی، سعادتی فر، رضا، گل مختاری، لیلی. (1399). بررسی اثرات ژئومورفوسایت های مناطق کوهستانی در توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شمال غرب نیشابور ـ شهر فیروزه). مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی.۱ (۴)، ۶۹-۸۷.
 3. طولابی­نژاد، مهرشاد، منظم اسماعیل‌پور، علی، رحمانی، ثنا، صادقی، خدیجه، (۱۴۰۱). اثرات گردشگری بر ارتقای سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان چابهار. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۲۲ (۶۵)، 283- 301. http://dx.doi.org/10.52547/jgs.22.65.283
 4. غازی، ایران، قدیری، نیلوفر. (1390). توانایی‌های ژئوتوریسمی پارک ملی کویر با استفاده از مدل برنامه‌ریزی راهبردی فریمن. محیط شناسی، 37(60)، 65-78.
 5. غضبانی، راحله، امین بیدختی، علی اکبر، جعفری، سکینه، حقیقت، حسن. (1399). عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری مقصد ژئوتوریسم. مطالعات مدیریت گردشگری، 15(49)، 63-93. https://doi.org/10.22054/tms.2020.11046
 6. کریم پور ریحان، مجید، ناصری، حمیدرضا، دانش، عابد. (1398). امکان‌سنجی پتانسیل‌های اکوتوریسم و ژئوتوریسم و تأثیر آن بر افزایش توان اقتصادی مردم بومی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه جنوب گرمسار). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(35)، 81-91.
 7. کریم، محمدحسین، طولابی­نژاد، مهرشاد. (۱۴۰۰).راهبردهای احیای کشاورزی در راستای تجدید حیات مناطق روستایی. اقتصاد فضا و توسعه روستایی.۱۰ (۳۸)، ۱۷-۴۲
 8. محبتی، محمد، روستا، حسین، ویسی، رضا، احمدی، سجاد. (1397). راهبردهای توسعه ژئوتوریسم مورد: غار نمکی قشم. جغرافیا و مطالعات شهری و منطقه‌ای، 7(27)، 93-106.
 9. مرادی‌هوسین، نصرت، نوری، سید هدایت‌اله، خوش‌نظر، مامند. (1392). راهبردهای مناسب برای توسعه ژئوتوریسم غار آبی سهولان. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 5(17)، 53-68.
 10. وهاب­زاده کبریا، قربان. (1401). ژئوتوریسم و ژئوپارک راهبردی تازه در مدیریت و آمایش سرزمین حوزه آبخیز. مدیریت اراضی، 10(2)، 144-135. https://doi.org/10.22092/lmj.2022.125986
 11. یاراحمدی، داریوش، شرفی، سیامک، (1395). قابلیت سنجی امکانات و جذابیت‌های ژئوتوریستی دره شیرز در استان لرستان به عنوان ژئوپارک. فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری, 6(21)، 19-40.
 12. Amaro, S., Chaves, N. B., Henriques, C., & Barroco, C. (2023). Motivation-Based Segmentation of Visitors to a UNESCO Global Geopark. Geoheritage, 15(2), 79. https://doi.org/10.1007/s12371-023-00848-3
 13. Banik, S., & Mukhopadhyay, M. (2020). Model-based strategic planning for the development of community-based tourism: a case study of Ayodhya Hills in West Bengal, India. GeoJournal, pp. 1-17. https://doi.org/10.1007/s10708-020-10314-0
 14. Chylińska, D. (2019). The Role of the Picturesque in Geotourism and Iconic Geotourist Landscapes. Geoheritage, 11, 531-543. https://doi.org/10.1007/s12371-018-0308-x
 15. Datta, K. (2020). Application of SWOT-TOWS matrix and Analytical Hierarchy Process (AHP) in the formulation of geoconservation and geotourism development strategies for mama bhagne pahar: An important geomorphosite in West Bengal, India. Geoheritage12(2), 45-58. https://doi.org/10.1007/s12371-020-00467-2
 16. Dowling, R. K. (2011). Geotourism’s global growth. Geoheritage, 3(1), 1-13. https://doi.org/10.1007/s12371-010-0024-7
 17. Dowling, R. K. (2013). Global geotourism–an emerging form of sustainable tourism. Czech journal of tourism, 2(2), 59-79. http://dx.doi.org/10.2478/cjot-2013-0004
 18. Dowling, R., & Newsome, D. (2018). Geotourism: Definition, characteristics, and international perspectives. Handbook of geotourism, 38(1),1-22. https://doi.org/10.4337/9781785368868.00009
 19. Dowling, R.K. & Newsome, D. (2017). Geotourism Destinations—Visitor Impacts and Site Management Considerations. Czech Journal of Tourism, pp. 6, 111-129. https://doi.org/10.1515/cjot-2017-0006
 20. Dowling, R.K. (2011). Geotourism’s Global Growth. Geoheritage, p. 3, 1-3. https://doi.org/10.1007/s12371-010-0024-7
 21. Ehsan, S., Leman, M.S. and Ara Begum, R. (2013). Geotourism: A Tool for Sustainable Development of Geoheritage Resources. Advanced Materials Research, 622-623, 1711-1715. https://doi.org/10.3390/geosciences11010030
 22. Galvão, A., Mascarenhas, C., Marq, Ghosh, A., & Mukhopadhyay, S. (2022). Evaluation of springs and waterfalls as Geomorphosites and proposition of strategies to develop Geotourism at Ajodhya hill, Puruliya district, Eastern India. GeoJournal, 1-21. https://doi.org/10.1007/s10708-020-10298-x
 23. Gordon, J. E. (2018). Geoheritage, geotourism and the cultural landscape: Enhancing the visitor experience and promoting geoconservation. Geosciences, 8(4), 136. https://doi.org/10.3390/geosciences8040136
 24. Gordon, J. E. (2023). Climate Change and Geotourism: Impacts, Challenges, and Opportunities. Tourism and Hospitality, 4(4), 514-538.‏ https://doi.org/10.3390/tourhosp4040032
 25. Halder, S., & Sarda, R. (2021). Promoting intangible cultural heritage (ICH) tourism: Strategy for socioeconomic development of snake charmers (India) through geoeducation, geotourism and geoconservation. International Journal of Geoheritage and Parks9(2), 212-232. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2021.02.008
 26. Herrera-Franco, G., Carrión-Mero, P., Montalván-Burbano, N., Caicedo-Potosí, J., & Berrezueta, E. (2022). Geoheritage and geosites: A bibliometric analysis and literature review. Geosciences12(4), 169- 179. DOI:3390/geosciences12040169

 

 1. Kalchenko, S., Karman, S., & Arabadzhyiskyi, A. (2021). Management of Regional Development of Green Tourism Facilities. Path of Science, 7(6), 2006-2012. https://doi.org/10.22178/pos.71-10
 2. Khalaf, E. E. D. A. H. (2024). Geoheritage and Cultural-Religious Heritage of Samalute-Minia Area in North Egypt. Geoheritage, 16(1), 5. https://doi.org/10.1007/s12371-023-00903-z
 3. Lewis, I. D. (2023). Evolution of Geotourism in Australia from Kanawinka Global Geopark and Australian National Landscapes to GeoRegions and Geotrails: A Review and Lessons Learned. Land12(6), 1190-1199. https://doi.org/10.3390/land12061190
 4. Li, Q. J., Ng, Y., & Wu, R. R. (2022). Strategies and problems in geotourism interpretation: A comprehensive literature review of an interdisciplinary Chinese to English translation. International Journal of Geoheritage and Parks, 10(1), 27-46.‏ https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2022.02.001
 5. Li, Q., Wu, R., & Ng, Y. (2022). Developing culturally effective strategies for Chinese to English geotourism translation by corpus-based interdisciplinary translation analysis. Geoheritage14(1), 6- 18. https://doi.org/10.1007/s12371-021-00616-1
 6. Mastika, I. K., Harsono, S. S., Khristianto, W., Oktawirani, P., & Hutama, P. S. (2023). Creative strategies of local resources in managing geotourism in the Ijen Geopark Bondowoso, East Java, Indonesia. International Journal of Geoheritage and Parks11(1), 149-168. doi:10.1016/j.ijgeop.2023.01.002
 7. Merella, M., Collareta, A., Casati, S., Di Cencio, A., & Bianucci, G. (2023). Pliocene Geotourism: Innovative Projects for Valorizing the Paleontological Heritage of Three Different-Staged Quarries of Tuscany (Central Italy). Geoheritage15(3), 82- 99. https://doi.org/10.1007/s12371-023-00838-5
 8. Munajat, M., Avenzora, R., Darusman, D., & Basuni, S. (2023). Optimization of Edu–tourism through geotourism development strategy in Mount Slamet and Serayu mountainous areas, Central Java Province. In AIP Conference Proceedings, 2805 (1), 12- 35. https://doi.org/10.1063/5.0148906
 9. Muslim, D., Zakaria, Z., Rachmat, H., Iqbal, P., Muslim, G. O., Sadewo, M. S., & Muslim, F. N. (2022). Identification of Geodiversity and Geosite Assessment around Geohazard Area of Suoh Aspiring Geopark in West Lampung, Sumatra, Indonesia. Resources11(11), 104- 119. https://doi.org/10.3390/resources11110104
 10. Muzambiq, S., Nst, Z. P., & Sabrina, R. (2023). Geotourism as a 16-Geosite Empowerment Strategy-For Tourism Sustainability in Toba Caldera Geopark. Journal of Geographic Information System, 15(2), 294-307. https://doi.org/10.4236/jgis.2023.152015
 11. Nemeth, B., Nemeth, K., Procter, J. N., & Farrelly, T. (2021). Geoheritage conservation: Systematic mapping study for conceptual synthesis. Geoheritage, 13(2), 45-56. https://doi.org/10.1007/s12371-021-00561-z
 12. Newsome, D., & Dowling, R. (2018). Geoheritage and geotourism. In Geoheritage(pp. 305-321). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809531-7.00017-4
 13. Novarlia, I. (2023). A Study of Environmentally-Sound Geotourism Potential in Sumedang Regency. Interdisciplinary Social Studies2(5), 1945-1952. https://doi.org/10.55324/iss.v2i5.410
 14. Ólafsdóttir, R. (2019). Geotourism. Geosciences9(1), 48- 59. https://doi.org/10.3390/geosciences9010048
 15. Quesada-Valverde, M. E., & Quesada-Román, A. (2023). Worldwide trends in methods and resources promoting geoconservation, geotourism, and geoheritage. Geosciences, 13(2), 39- 45. https://doi.org/10.3390/geosciences13020039
 16. Reis, J., Póvoas, L., Barriga, F. J. A. S., Lopes, C., Santos, V. F., Ribeiro, B., & Pinto, A. (2014). Science education in a museum: Enhancing Earth Sciences literacy as a way to enhance public awareness of geological heritage. Geoheritage, 6, 217-223. https://doi.org/10.1007/s12371-014-0105-0
 17. Ríos, C. A., Amorocho, R., Villarreal, C. A., Mantilla, W., Velandia, F. A., Castellanos, O. M., ... & Briggs, A. (2020). Chicamocha Canyon Geopark project: A novel strategy for the socio-economic development of Santander (Colombia) through geoeducation, geotourism, and geoconservation. International Journal of Geoheritage and Parks8(2), 96-122. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2020.05.002
 18. Santos, D. S., Mansur, K. L., Seoane, J. C., Mucivuna, V. C., & Reynard, E. (2020). Methodological proposal for the inventory and assessment of geomorphosites: an integrated approach focused on territorial management and geoconservation. Environmental management, 66, 476-497. https://doi.org/10.1007/s00267-020-01324-2
 19. Sanz, J., Zamalloa, T., Maguregi, G., Fernandez, L., & Echevarria, I. (2020). Educational potential assessment of geodiversity sites: a proposal and a case study in the Basque Country (Spain). Geoheritage, 12, 1-13. https://doi.org/10.1007/s12371-020-00432-z
 20. Schillo, R. S., Isabelle, D. A., and Shakiba, A. (2017). Linking advanced biofuels policies with stakeholder interests: A method building on Quality Function Deployment. Energy Policy, 100(3), 126-137. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.09.056
 21. Sen, S., Almusabeh, A., & Abouelresh, M. O. (2023). Geoheritage and Geotourism Potential of Tuwaiq Mountain, Saudi Arabia. Geoheritage, 15(3), 93. https://doi.org/10.1007/s12371-023-00861-6
 22. Spyrou, E., Triantaphyllou, M. V., Tsourou, T., Vassilakis, E., Asimakopoulos, C., Konsolaki, A., & Skentos, A. (2022). Assessment of geological heritage sites and their significance for geotouristic exploitation: The case of Lefkas, Meganisi, Kefalonia and Ithaki Islands, Ionian Sea, Geosciences, 12(2), 55. https://doi.org/10.3390/geosciences12020055
 23. Tamang, L., Mandal, U. K., Karmakar, M., Banerjee, M., & Ghosh, D. (2023). Geomorphosite evaluation for geotourism development using geosite assessment model (GAM): A study from a Proterozoic terrain in eastern India. International Journal of Geoheritage and Parks, 11(1), 82-99. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2022.12.001
 24. ues, C., & Braga, V. (2022). Geotourism as promoter of sustainability development: A systematic review and research agenda. Economics and management of geotourism, 1-18. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89839-7_1
 25. Ulaini, N. (2023). Geotourism Development Strategy in An Effort to Increase the Community's Economy in Nagari Aie Angek, X Koto District, Tanah Datar Regency, West Sumatra. Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education, 7(1), 113-116. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1039/1/012056
 26. Vu, H. D., Nguyen, N. T. P., Ngo, Y. T. H., & Le, T. D. (2022). Geotourism Current State and Future Prospects: A Case Study in the CAO Bang UNESCO Global Geopark, Vietnam. GeoJournal Tour. Geosites, 43, 1063-1070. https://doi.org/10.30892/gtg.43327-921
 27. Wu, M. Y., Pearce, P. L., (2014). Host tourism aspirations as a point of departure for the sustainable livelihoods approach. Journal of Sustainable Tourism, 22 (3), 440-460. https://doi.org/10.1080/09669582.2013.839689
 28. Wulung, S. R. P., Putra, R. R., Permadi, R. W. A., & Maulana, M. I. (2020). Concentration-dispersal strategies to assist geotourism destination planning: A case study of Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark. Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, 8(3), 156-164. http://dx.doi.org/10.21776/ub.jitode.2020.008.03.05