نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، ایران،

2 دانشجوی دکترا، مدیریت دولتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشجوی دکترا، مدیریت بازرگانی ، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

امرزه صنایع تولیدی و خدماتی در تلاش هستند تا در حوزه فعالیت خود جهت‌گیری سبز را در دستور کار داشته باشند. با این حال مفهوم سبزشویی نقطه مقابل جهت گیری سبز بوده و پژوهش پیش رو در نظر دارد تا مؤلفه‌های تشکیل دهنده این مفهوم را در صنعت هتلداری مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مقابله با آن ارائه شود.تحقیق پیش رو رویکرد توسعه ای دارد و از تحلیل تم به منظور تحلیل داده ها استفاده شده است. خبرگان این پژوهش را تعداد 15 نفر از متخصصین امور هتلداری و بهداشت و سلامت تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین ابزار گردآوری داده‌ها نیز مصاحبه نیمه‌ساختار یافته است. تحلیل داده ها نشان می دهد که سبزشویی در صنعت هتلداری شامل سبزشویی محیطی، سبزشویی اجتماعی، سبزشویی واژگانی، سبزشویی قانونی و سبزشویی غذایی است که باید ابزارهای دیجیتال و فرهنگ سازی عمومی با آن مقابله کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and explanation of instances of greenwashing in the Iranian hospitality industry

نویسندگان [English]

 • Mohsen Farhadinejad 1
 • Atiye Saberi 2
 • Mohammad Ebrahim Baghernezhad Hamze kolaie 3

1 Associate Professor, Department of Business Administration, Semnan University, Iran.

2 PhD student, Public Administration, Semnan University, Semnan, Iran.

3 PhD student, Business Administration, Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Nowadays, manufacturing and service industries are trying to have a green orientation in their field of activity. However, the concept of greenwashing, which is a kind of mental deception of the audience, is the opposite of green orientation, and the upcoming research aims to examine the components of this concept in the hotel industry and provide solutions to deal with it. The current research has a developmental approach and theme analysis was determined as the method of data analysis. The experts of this research are 15 experts in hospitality and health matters, who were selected by purposeful sampling. Also, the data collection tool is a semi-structured interview. Data analysis shows that environmental greenwashing, social greenwashing, lexical greenwashing, legal greenwashing, and food greenwashing are the dimensions of the concept of greenwashing in the hotel industry. Also, with digital tools and the correct culture we can deal with greenwashing.
Introduction
Nowadays, manufacturing and service industries are trying to have a green orientation in their field of activity. However, the concept of greenwashing, a kind of mental deception of the audience, is the opposite of green orientation. The upcoming research aims to examine the components of this concept in the hotel industry and provide solutions to deal with it.
Materials and Methods
The present research has an exploratory approach in terms of its nature and a developmental approach in terms of its goal, and theme analysis was used to analyze the data. The experts of this research are 15 experts in hospitality and health matters, who were selected by purposeful sampling. Also, the data collection tool is a semi-structured interview.
Discussion and Results
Data analysis shows that environmental greenwashing, social greenwashing, lexical greenwashing, legal greenwashing, and food greenwashing are the dimensions of the concept of greenwashing in the hotel industry.
Conclusions
It is possible to deal with the phenomenon of greenwashing by using new digital tools, increasing public awareness,       and enacting restrictive laws.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Greenwashing
 • Hotel industry
 • Tourism industry
 • Green orientation
 • theme analysis method
 1. باقری، هادی، باغستان باغبان، احسان و ناظمی، علی (1400). تأثیر بازاریابی سبز بر تمایل مشتریان به خرید محصولات ورزشی با نقش میانجی تصویر برند. مطالعات بازاریابی ورزشی، 8، 198-180.
 2. خداداد حسینی، سید حمید، کریمیان، مجتبی، شهرام، مجتبی و هاشم‌زهی، علی (1394). پیشایندهای گرایش‌های سبز و نقش آن در ایجاد پیامدهای مشتری. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 56، 48-29.
 3. خدابخشی گرگانی، فاطمه، ضیائی، محمود، تقوی‌فرد، محمدتقی و ترکستانی، محمد صالح (1401). مدلی برای مدیریت ریسک در صنعت هتلداری ایران. نشریه مطالعات مدیریت گردشگری، 17(58)، 39-71.
 4. ربیع‌پور، سحر. (1399). تأثیر نوآوری پایدار بر مدیریت زنجیره تأمینسبز در صنعت مهمان‌نوازی (مورد مطالعه: هتل‌های 4 و 5 ستاره شهر تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 5. سلمانی، مرتضی، خنیفر، حسین و صیادی، سعیده (1401). بررسی عکس‌العمل مخاطب به بازاریابی سبز با لحاظ نقش ادراک از شخصیت. مدیریت فرهنگ سازمانی، 20(1)، 69-39.
 6. عربعلی، لیلا و کاظمی، سیدعباس (1399). تأثیر متقابل جهت‌گیری بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی بر مزیت رقابتی. مجله مدیرت بازرگانی، 15(47)، 87-102.
 7. فراتی، حسن و طاهری، نادرن (1400). بررسی تأثیر تحلیل کسب‌وکار و جهت‌گیری‎های محیطی بر مزیت رقابتی سبز با لحاظ نقش میانجی نوآوری سبز (مورد مطالعه: سازمان هواپیمایی کشور. Https://civilica.com/doc/1547515
 8. قدمگاهی، سیدناصر (1396). موانع اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت هتلداری شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 9. Alonso-Calero, J. M, Cano, J, & Guerrero-Pérez, M. O. (2022). Is the “green washing” effect stronger than real scientific knowledge? Are we able to transmit formal knowledge in the face of marketing campaigns? Sustainability, 14(1), 285.
 10. Authority, M. (2020). Green Claims Code: Making Environmental Claims—Guidance for Businesses Making Environmental Claims in the UK.
 11. Baum, L. M. (2012). It's not easy being green… or is it? A content analysis of environmental claims in magazine advertisements from the United States and United Kingdom. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, 6(4), 423-440.
 12. Berrone, P. (2016). Green Lies: How Green washing Can Destroy a Company (and How to go Green with out the Wash); Kindle: In: Createspace Independent Publishing Platform: Scotts Valley, CA, USA.
 13. Braun, V, & Clarke, V. (2006). Thematic analysis revised. Res. Psychol, 3(2), 77-101.
 14. Brown, S. (2006). Recycling postmodern marketing. The Marketing Review, 6(3), 211-230.
 15. Chen, H. C, & Yang, C. H. (2019). Applying a multiple criteria decision-making approach to establishing green marketing audit criteria. Journal of cleaner production, 210, 256-265.
 16. Choice, T. (2010). The Sins of Green washing: home and family edition. Underwriters Laboratories.
 17. Commission, E. (2005). Unfair Business-to-Consumer Commercial Practices in the Internal Market.
 18. Creswell, J. W, & Poth, C. N. (2007). Qualitative inquiry and research method: Choosing among five approaches. In: Thousand Oaks, CA: Sage.
 19. de Freitas Netto, S. V, Sobral, M. F. F, Ribeiro, A. R. B, & Soares, G. R. d. L. (2020). Concepts and forms of greenwashing: A systematic review. Environmental Sciences Europe, 32(1), 1-12.
 20. Delmas, M. A, & Burbano, V. C. (2011). The drivers of green washing. California management review, 54(1), 64-87.
 21. Dixon, L. (2020). Autonowashing: The greenwashing of vehicle automation. Transportation research interdisciplinary perspectives, 5,
 22. Du, X. (2015). How the market values greenwashing? Evidence from China. Journal of Business Ethics, 128, 547-574.
 23. Ferrón‐Vílchez, V, Valero‐Gil, J, & Suárez‐Perales, I. (2021). How does greenwashing influence managers' decision‐making? An experimental approach under stakeholder view. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28(2), 860-880.
 24. (2012). Guides for the Use of Environmental Marketing Claims.
 25. Furlow, N. E. (2010). Greenwashing in the new millennium. The Journal of Applied Business and Economics, 10(6), 22.
 26. Gatti, L, Seele, P, & Rademacher, L. (2019). Grey zone in–greenwash out. A review of greenwashing research and implications for the voluntary-mandatory transition of CSR. International Journal of Corporate Social Responsibility, 4(1), 1-15.
 27. Hartmann, P, Apaolaza-Ibáñez, V, & D'Souza, C. (2021). Greenwashing: An integrative review. Journal of Business Research, 130, 636-654.
 28. İnsan, A. M. K. I. B, & Korunması, H. O. K. V. (2022). PROTECTION OF PERSONAL DATA AS A HUMAN RIGHT IN THE LIGHT OF THE DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF TURKEY Ömer ÖZKAYA İbrahim TOPRAK EXTENDED ABSTRACT. SAYIŞTAY DERGİSİ.
 29. Jones, E. (2019). Rethinking greenwashing: Corporate discourse, unethical practice, and the unmet potential of ethical consumerism. Sociological Perspectives, 62(5), 728-754.
 30. Kenton, W. (2020). What Is Greenwashing? How It Works, Examples, and Statistics. https://www.investopedia.com/terms/g/greenwashing.asp
 31. Kubiak, H. (2016). The phenomenon of greenwashing in marketing communication of CSR. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka. (12), 95-102.
 32. Lyon, T. P, & Maxwell, J. W. (2011). Greenwash: Corporate environmental disclosure under threat of audit. Journal of economics & management strategy, 20(1), 3-41.
 33. Marketing, T. E. (2007). The six sins of greenwashing. Retrieved October, 5,
 34. Marquis, C, Toffel, M. W, & Zhou, Y. (2016). Scrutiny, norms, and selective disclosure: A global study of greenwashing. Organization Science, 27(2), 483-504.
 35. Mitchell, L. D, & Harrison, D. E. (2012). Greenwashing to green innovation in automotives and beyond. Business Renaissance Quarterly, 7(1), 107.
 36. Nemes, N, Scanlan, S. J, Smith, P; Smith, T, Aronczyk, M, Hill, S, Lewis, S. L, Montgomery, A. W, Tubiello, F. N, & Stabinsky, D. (2022). An integrated framework to assess greenwashing. Sustainability, 14(8), 4431.
 37. Nemes, N, Scanlan, S. J, Smith, P, Smith, T, Aronczyk, M, Hill, S, ... & Stabinsky, D. (2022). An integrated framework to assess greenwashing. Sustainability, 14(8).
 38. Ottman, J. A. (2007). Green Marketing: Challenges and Opportunities for the New Marketing Age. Journal of the Academy of Marketing Science.
 39. Parguel, B, Benoit-Moreau, F, & Russell, C. A. (2015). Can evoking nature in advertising mislead consumers? The power of ‘executional greenwashing'. International Journal of Advertising, 34(1), 107-134.
 40. Pimonenko, T, Bilan, Y, Horák, J, Starchenko, L, & Gajda, W. (2020). Green brand of companies and greenwashing under sustainable development goals. Sustainability, 12(4), 1679.
 41. Pizzetti, M, Gatti, L, & Seele, P. (2021). Firms talk, suppliers walk: Analyzing the locus of greenwashing in the blame game and introducing ‘vicarious greenwashing’. Journal of Business Ethics, 170, 21-38.
 42. Ramus, C. A, & Montiel, I. (2005). When are corporate environmental policies a form of greenwashing? Business & society, 44(4), 377-414.
 43. Siano, A, Vollero, A, Conte, F, & Amabile, S. (2017). “More than words”: Expanding the taxonomy of greenwashing after the Volkswagen scandal. Journal of Business Research, 71, 27-37.
 44. Surrey, U. o. (2017). Greenwashing in the Hotel Industry. https://www.surrey.ac.uk/greenwashing-hotel-industry.
 45. Szabo, S, & Webster, J. (2021). Perceived greenwashing: the effects of green marketing on environmental and product perceptions. Journal of Business Ethics, 171, 719-739.
 46. Tateishi, E. (2018). Craving gains and claiming “green” by cutting greens? An exploratory analysis of greenfield housing developments in Iskandar Malaysia. Journal of Urban Affairs, 40(3), 370-393.
 47. Wahba, G. H. (2012). Latest trends in environmental advertising design “application study of Egyptian society”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 51, 901-907.
 48. Walker, K, & Wan, F. (2012). The harm of symbolic actions and green-washing: Corporate actions and communications on environmental performance and their financial implications. Journal of Business Ethics, 109, 227-242.
 49. Yang, Z, Nguyen, T. T. H, Nguyen, H. N, Nguyen, T. T. N, & Cao, T. T. (2020). Greenwashing behaviours: Causes, taxonomy and consequences based on a systematic literature review. Journal of Business Economics and Management, 21(5), 1486-1507.