نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

10.22054/tms.2022.67209.2704

چکیده

گردشگری پزشکی یکی از شاخه های صنعت گردشگری است که در دهه های اخیر رونق بسیاری یافته و در درآمدزایی و ایجاد اشتغال در کشورها نقش بسزایی داشته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی الزامات کلیدی موثر بر اجرای خط مشی های گردشگری پزشکی در استان گلستان صورت گرفته است. این تحقیق کیفی با بهره گیری از روش گراندد تئوری انجام شد. مشارکت کنندگان شامل 13 نفر با حداقل 15 سال سابقه کار مرتبط و صاحب نظر در حوزه گردشگری پزشکی بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی وارد مطالعه شده و مورد مصاحبه های عمیق قرار گرفتند. پالایش مکرر کدهای اولیه منجر به تشکیل کدهای باز و سپس کدهای محوری از قبیل نظام مدیریتی، زیرساخت های حمل و نقل عمومی، مقررات عمومی شد. کدهای انتخابی نیز تحت عنوان مقوله های معماری سازمان، ظرفیت سازی و کیفیت خدمات و ... سازماندهی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Key requirements affecting the implementation of medical tourism policies in Golestan province

نویسندگان [English]

  • Hossein Livani 1
  • Ali Farhadi Mahalli 2
  • Alireza Matoufi 3

1 Ph.D. Student of Public Administration, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

3 Associate Professor, Department of Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

چکیده [English]

Medical tourism is one of the branches of the tourism industry that has flourished in recent decades and has played a significant role in generating income and employment in countries. the present study was conducted to identify key requirements affecting the implementation of medical tourism policies in Golestan province. This qualitative research was conducted using grounded theory method. Participants included 13 people with at least 15 years of relevant work experience and expertise in the field of medical tourism who were included in the study through purposive sampling with snowball technique and were interviewed in depth. Frequent refinement of primary codes led to the formation of open codes and then core codes such as management system, public transport infrastructure, general regulations, and so on. Selected codes were also organized under the headings of organizational architecture, capacity building and service quality, etc

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key requirements
  • Medical Tourism
  • policy implementation
  • Grounded Theory