نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش های مصرف چندگانه گردشگران (ارزش کاربردی، احساسی، اجتماعی و معرفتی) بر نگرش نسبت به غذا های محلی و تصویر مقصد گردشگری غذا به عنوان عوامل موثر بر بروز پاسخ های رفتاری از جانب گردشگران در آینده (قصد توصیه غذا های محلی به دیگران و قصد بازدید مجدد از یک مقصد برای گردشگری غذا) در چارچوب محرک-ارگانیسم-پاسخ است. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که ابزار جمع آوری اطلاعات آن، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه گردشگرانی است که غذاهای غذاهای محلی یکی از شهر های اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز و رشت را خورده باشند. تعداد 400 نمونه قابل قبول جمع آوری شد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارPLS انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of multiple consumption values of Iranian local food on the intention of tourists to revisit and recommend to others

نویسندگان [English]

  • Mohammadmehdi Poursaeed 1
  • fatemeh taheri azad 1
  • marzyeh jahanshahi 2

1 Department of Management/ faculty of Management and Economics/ Shahid Bahonar University of Kerman

2 Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University, Kerman Iran

چکیده [English]

, the aim of the present study was to investigate the effect of multiple consumption values of tourists (functional, emotional, social and cognitive value) on attitudes toward local food and food destination image as effective factors in the occurrence of behavioral responses by tourists in the future (Intention to recommend local food to others and intention to revisit a destination for food tourism) is in the context of stimulus-organism-response. The method of the present research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive method, which has been localized using a questionnaire and the required data collection method has been collected. The statistical population of this study includes all tourists who have eaten local food in one of the parts of Iran. Using G-Power software, 400 acceptable samples were collected. Data analysis was performed using correlation analysis and structural equation modeling with the help of Smart PLS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Multiple consumption values of tourists
  • attitude towards local food
  • food destination image
  • behavioral responses of tourist