نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ـ گرایش بازاریابی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش های مصرف چندگانه گردشگران (ارزش کاربردی، احساسی، اجتماعی و معرفتی) بر نگرش نسبت به غذا های محلی و تصویر مقصد گردشگری غذا به عنوان عوامل موثر بر بروز پاسخ های رفتاری از جانب گردشگران در آینده (قصد توصیه غذا های محلی به دیگران و قصد بازدید مجدد از یک مقصد برای گردشگری غذا) در چارچوب محرک-ارگانیسم-پاسخ است. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که ابزار جمع آوری اطلاعات آن، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه گردشگرانی است که غذاهای غذاهای محلی یکی از شهر های اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز و رشت را خورده باشند. تعداد 400 نمونه قابل قبول جمع آوری شد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارPLS انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Occurrence of Tourists' Behavioural Responses (Intention to Recommend Local Food to Others and Intention to Revisit a Destination for food Tourism) After Consuming Local Food in Iranian Cities in the Framework of SOR

نویسندگان [English]

  • Mohammadmehdi Poursaeed 1
  • Fatemeh Ttaheri azad 2
  • Marzieh Jahanshahi 3

1 Assistant Professor, Business Management, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

2 M.Sc in Business Management Marketing Orientation, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

3 M.Sc in Business Management Marketing Orientation, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction
When eating local food in a destination, multiple consumption values tend to be important for tourists. Investigating the impact of these values ​​on the perception and behaviour of tourists helps the food tourism industry in Iran because, in this way, the behavioural responses of tourists in the future can be discovered. Accordingly, this study strived to investigate the effect of multiple consumption values ​​of tourists (functional, emotional, social and Epistemic value) on attitudes toward local food and food destination image as effective factors in the occurrence of behavioural responses by tourists in the future (Intention to recommend local food to others and intention to revisit a destination for food tourism) in the context of stimulus-organism-response (SOR). The research is applied in terms of the purpose and is descriptive and survey in terms of the data collection method. A questionnaire was used to collect the required data. The statistical population of this study encompasses all tourists who have eaten local food in one of the five cities of Iran, including Isfahan, Shiraz, Kerman, Tabriz and Rasht. Using G-
Power software, 400 acceptable samples were collected. Data analysis was performed using structural equation modelling running Smart PLS 3.0 software. The results show that the​​ multiple consumption values of tourists (functional, emotional, social and epistemic value) have a positive and significant effect on attitudes toward local food and food destination image and the attitude towards local food. Furthermore, the food destination image positively and significantly impacts tourists' behavioural intentions.
Introduction
Iran has a lot of local food due to climatic diversity, climate, different ethnicities and cultures. Also, the Iranian culinary school is one of the three main schools of food and the Roman and Chinese culinary schools, and Iranian food is known as the third food school in the world. Food tourism has many benefits. For example, tourism can be considered as a tool for rural development that stimulates the economy, protects existing jobs and creates employment; all of this ultimately leads to many economic benefits. Therefore, by promoting local food in Iranian cities, the necessary ground will be provided to grow food tourism in Iran. To develop food tourism, identifying how the experience of local food shapes the value of tourists 'consumption is essential to understanding tourists' perceptions of their destination and their future behaviours. Therefore, it can be said that the effect of tourists' consumption values when eating local food in Iranian cities on their future behavioural responses through their attitude towards local food and the image of a food tourism destination that is formed in their minds; It can be a great help to the development of food tourism in Iran. Because the positive attitude and image formed from the local food of a destination in the minds of tourists, it can lead to behaviours such as the intention to revisit the destination for food tourism and recommend local food to others in the future. Therefore, this study aims to understand the responses of tourists in the future to the development of food tourism in Iran and to explore the relationships between a series of variables in this field using the SOR framework.
Materials and Methods
This research is applied in terms of nature and purpose and descriptive and survey in the data collection method. Research data were collected through a questionnaire. The questionnaire was prepared by studying previous research and their localization and has been reviewed and approved by three professors in tourism. Cronbach's alpha of all questions is higher than 0.7 and indicates the high reliability of the questionnaire. The study's statistical population includes all domestic tourists who have eaten local food in one of the five cities of Isfahan, Shiraz, Kerman, Tabriz and Rasht. The sample size was 400 people. The sample size includes 400 tourists who have eaten local Iranian food in restaurants, hotel restaurants or eco-tours of the above five cities. The structural equation approach and Smart PLS software have been used to test the research hypotheses.
Discussion and Results
Based on the research results, a positive relationship was found between functional, emotional, social and epistemic value with attitudes towards local food and the image of food tourism destination. Results show; that tourists experience eating quality local food, healthy, at a reasonable cost. Also, this experience should be accompanied by the pleasure and entertainment of socializing with friends, family or food suppliers in a natural environment. In addition, they perceive this experience as a new experience to expand their knowledge and realize their curiosity. A positive attitude towards local food is formed in them, and a positive food image of the destination is engraved in their minds. These results show that multiple consumption value dimensions shape attitudes toward local food and food tourism destinations' image. Also, a positive relationship between attitudes toward local food and the image of the food tourism destination with the behavioral responses of food tourists (intention to revisit a food tourism destination and recommend local food to others) has been found.
Conclusions
Findings show that attitudes toward local food and image of food tourism destination resulting from functional, emotional, social and epistemic values can elicit positive behavioural responses from tourists to recommend destination-specific food to others and Revisit the destination for food tourism. In general, lasting memories and better experiences are created when food consumption experiences provide a high Epistemic, social, practical, and emotional value. For this reason, marketing strategies for the development of food tourism in Iran should be designed based on these values of tourist consumption compared to local food, so the expectations and needs of tourists are more met and encouraged them to Return to food destinations and recommend local food to others

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Multiple consumption values of tourists
  • attitude towards local food
  • food destination image
  • behavioral responses of tourist
ایزدی ، حسن (1394) "گردشگری غذایی ، فرصتی برای توسعه پایدار روستایی در ایران" ، فصلنامه تحقیقات روستایی ، دوره 6 ، شماره 1 ، صص 96-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx؟id=249514
داوری ، علی و رضازاده ، آرش (1392) ، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS ، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ، اول ، تهران.
سرور، ر.، و اکبری، م.، و درویش، ب. (1396). طراحی مدل توسعه گردشگری غذا در ایران با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری. جغرافیا, 15 (دوره جدید)(53), 73-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299669
صالحی ، صادق؛ بهاری ، جعفر و محمدی ، سمیرا. (1399). تأثیر کیفیت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری در صنعت رستوران داری ، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ، 15 (50) ، صص 94-61. 10.22054/tms.2020.36904.2035.
Awuni, J. A., & Du, J. (2016). Sustainable consumption in Chinese cities: green purchasing intentions of young adults based on the theory of consumption values. Sustainable Development, 24(2), 124-135. https://doi.org/10.1002/sd.1613
Azman, A. M. (2012). Food tourism in special events and festivals in Appalachian Ohio (Doctoral dissertation, Ohio University).
Bagozzi, R. P. (1983). A holistic methodology for modeling consumer response to innovation. Operations Research31(1), 128-176. https://doi.org/10.1287/opre.31.1.128
Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the academy of marketing science16(1), 74-94.‏ https://doi.org/10.1007/BF02723327
Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of tourism research, 26(4), 868-897. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00030-4
Balter, D., & Butman, J. (2005). Grapevine: The new art of word-of-mouth marketing. New York, NY: Portfolio.
Benitez, J., Henseler, J., Castillo, A., & Schuberth, F. (2020). How to perform and report an impactful analysis using partial least squares: Guidelines for confirmatory and explanatory IS research. Information & Management57(2), 103168.‏ https://doi.org/10.1016/j.im.2019.05.003
Choe, J. Y. J., & Kim, S. S. (2018). Effects of tourists' local food consumption value on attitude, food destination image, and behavioral intention. International Journal of Hospitality Management, 71, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.11.007
Choe, J. Y. J., & Kim, S. S. (2019). Development and validation of a multidimensional tourist's local food consumption value (TLFCV) scale. International Journal of Hospitality Management, 77, 245-259. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.07.004
Curran, R., Baxter, I. W., Collinson, E., Gannon, M. J., Lochrie, S., Taheri, B., ... & Yalinay, O. (2018). The traditional marketplace: serious leisure and recommending authentic travel. The Service Industries Journal, 38(15-16), 1116-1132. https://doi.org/10.1080/02642069.2018.1432603
Elliot, S., Papadopoulos, N., & Kim, S. S. (2011). An integrative model of place image: Exploring relationships between destination, product, and country images. Journal of travel research, 50(5), 520-534. https://doi.org/10.1177/0047287510379161
Farris, W. P., Bendle, N. T., Pfeifer, P. E., & Reibstein, D. J. (2003). Marketing metrics: Understanding market share and related metrics.
Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A. G. (2009). Statistical power analyses using G* Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behavior research methods41(4), 1149-1160.‏ https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149
Fields, K. (2002). Demand for the gastronomy tourism product: motivational factors. Tourism and gastronomy, 4(2), 36-50.
Fornell, C.G. and Larcker, D.F. (1981), "Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error", Journal of Marketing Research, 18 (1), 39-50.
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.‏
Hair, J.F.J., Black, W.C., Babin, B.J. and Anderson, R.E. (2010), Multivariate Data Analysis: A Global Perspective, Vol. 7, Pearson.
Han, H., Back, K. J., & Barrett, B. (2009). Influencing factors on restaurant customers' revisit intention: The roles of emotions and switching barriers. International journal of hospitality management28(4), 563-572. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.03.005.
Harrison-Walker, L. J. (2001). The measurement of word-of-mouth communication and an investigation of service quality and customer commitment as potential antecedents. Journal of service research4(1), 60-75. https://doi.org/10.1177%2F109467050141006.
Henseler, J. (2018). Partial least squares path modeling: Quo vadis?. Quality & Quantity52(1), 1-8.‏ https://doi.org/10.1007/s11135-018-0689-6
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited.‏ https://doi.org/10.1108/S1474-7979(2009)0000020014
Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification. Psychological methods3(4), 424.‏ https://doi.org/10.1037/1082-989X.3.4.424
Huang, S., & Hsu, C. H. (2009). Effects of travel motivation, past experience, perceived constraint, and attitude on revisit intention. Journal of travel research48(1), 29-44. https://doi.org/10.1177/0047287508328793
Kaur, S., Lal, A. K., & Bedi, S. S. (2017). Do vendor cues influence purchase intention of online shoppers? An empirical study using SOR framework. Journal of Internet Commerce16(4), 343-363.
Kim, J. J., & Lee, A. J. (2017). A study on the effect of consumption value with planned behavior theory on purchase intention of the consumers of the Michelin-starred restaurant in Seoul. FoodService Industry Journal, 13(3), 171-190.
Kivela, J., & Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: Gastronomy's influence on how tourists experience a destination. Journal of hospitality & tourism research, 30(3), 354-377. https://doi.org/10.1177/1096348006286797
Lee, J. S., Lee, C. K., & Choi, Y. (2011). Examining the role of emotional and functional values in festival evaluation. Journal of Travel Research, 50(6), 685-696. https://doi.org/10.1177/0047287510385465
Lee, J. S., Lee, C. K., & Yoon, Y. (2009). Investigating differences in antecedents to value between first‐time and repeat festival‐goers. Journal of Travel & Tourism Marketing26(7), 688-702. https://doi.org/10.1080/10548400903284511.
Lee, T. H. (2009). A structural model to examine how destination image, attitude, and motivation affect the future behavior of tourists. Leisure sciences31(3), 215-236. https://doi.org/10.1080/01490400902837787
Lepp, A., & Holland, S. (2006). A comparison of attitudes toward state-led conservation and community-based conservation in the village of Bigodi, Uganda. Society and Natural Resources19(7), 609-623. DOI: 10.1080/08941920600742377.
Malhotra, N. K. (2005). Attitude and affect: new frontiers of research in the 21st century. Journal of business research58(4), 477-482. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(03)00146-2.
Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974). An approach to environmental psychology. the MIT Press.
Peng, C., & Kim, Y. G. (2014). Application of the stimuli-organism-response (SOR) framework to online shopping behavior. Journal of Internet Commerce13(3-4), 159-176. https://doi.org/10.1080/15332861.2014.944437
Perrea, T., Grunert, K. G., & Krystallis, A. (2015). Consumer value perceptions of food products from emerging processing technologies: A cross-cultural exploration. Food Quality and Preference, 39, 95-108. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2014.06.009
Qu, H., Kim, L. H., & Im, H. H. (2011). A model of destination branding: Integrating the concepts of the branding and destination image. Tourism management, 32(3), 465-476. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.03.014
Ramkissoon, H., Nunkoo, R., & Gursoy, D. (2009). How consumption values affect destination image formation. In Perspectives on Cross-Cultural, Ethnographic, Brand Image, Storytelling, Unconscious Needs, and Hospitality Guest Research. Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1871-3173(2009)0000003008
Rousta, A., & Jamshidi, D. (2020). Food tourism value: Investigating the factors that influence tourists to revisit. Journal of Vacation Marketing, 26(1), 73-95. https://doi.org/10.1177/1356766719858649
Sanchez, J., Callarisa, L., Rodriguez, R. M., & Moliner, M. A. (2006). Perceived value of the purchase of a tourism product. Tourism management, 27(3), 394-409. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.11.007
Sánchez-Fernández, R., & Iniesta-Bonillo, M. Á. (2007). The concept of perceived value: a systematic review of the research. Marketing theory, 7(4), 427-451. https://doi.org/10.1177/1470593107083165
Sheth, J., Newman, B., & Gross, B. (1991). Consumpion Values and Market Choices: Teory and Applications, Cincinatti OH.
Solomon, M., Askegaard, S., Bamossy, G., & Hogg, M. (2006). Consumer behaviour: a European perspective. https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/8455.
Soltani, M., Nejad, N. S., Azad, F. T., Taheri, B., & Gannon, M. J. (2020). Food consumption experiences: a framework for understanding food tourists' behavioral intentions. International Journal of Contemporary Hospitality Management. https://doi.org/10.1108/IJCHM-03-2020-0206
Tapachai, N., & Waryszak, R. (2000). An examination of the role of beneficial image in tourist destination selection. Journal of travel research, 39(1), 37-44. https://doi.org/10.1177/004728750003900105
Thompson, J., Baxter, I. W., Curran, R., Gannon, M. J., Lochrie, S., Taheri, B., & Yalinay, O. (2018). Negotiation, bargaining, and discounts: Generating WoM and local tourism development at the Tabriz bazaar, Iran. Current Issues in Tourism, 21(11), 1207-1214. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1396294
Tsai, C. T. S., & Wang, Y. C. (2017). Experiential value in branding food tourism. Journal of Destination Marketing & Management, 6(1), 56-65. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2016.02.003
Wells, V. K., Taheri, B., Gregory-Smith, D., & Manika, D. (2016). The role of generativity and attitudes on employees home and workplace water and energy saving behaviours. Tourism Management56, 63-74.‏ https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.03.027
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.‏ https://doi.org/10.2307/20650284
Williams, L. T., Germov, J., Fuller, S., & Freij, M. (2015). A taste of ethical consumption at a slow food festival. Appetite, 91, 321-328. https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.04.066
Williams, P., & Soutar, G. N. (2009). Value, satisfaction and behavioral intentions in an adventure tourism context. Annals of tourism research, 36(3), 413-438. https://doi.org/10.1016/j.annals.2009.02.002
Yadav, R., Balaji, M. S., & Jebarajakirthy, C. (2019). How psychological and contextual factors contribute to travelers' propensity to choose green hotels?. International Journal of Hospitality Management77, 385-395. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.08.002
Yee, R. K. (2015). A tale of two food blogs: culinary tourism in Hong Kong from a Chinese-American perspective. New Errands: The Undergraduate Journal of American Studies. https://doi.org/10.18113/P8ne3159815
 
Sarwar, R., and Akbari, M., and Darwish, b. (1396). Designing a food tourism development model in Iran with an interpretive structural modeling approach. Geography, 15 (New Era) (53), 73-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299669.[in Persian]
Davari, Ali and Rezazadeh, Arash (2013), Structural Equation Modeling with PLS Software, Jihad Daneshgahi Publishing Organization, First, Tehran. [in Persian]
Salehi, Sadegh; Bahari, Jafar and Mohammadi, Samira. (1399). The Impact of Customer Relationship Quality on Customer Loyalty in the Restaurant Industry, Quarterly Journal of Tourism Management Studies, 15 (50), pp. 94-61. 10.22054/tms.2020.36904.2035.[in Persian]
Izadi, Hassan (2015) "Food tourism, an opportunity for sustainable rural development in Iran", Rural Research Quarterly, Volume 6, Number 1, pp. 96-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=249514 [in Persian]