نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، فومن، ایران

2 دانشگاه تهران

چکیده

وجود فضای به‌شدت رقابتی در حوزه کارافزارهای گردشگری، آگاهی نسبت به این نکته را حائز اهمیت نموده است که سرمایه گذاری در چه بخش هایی توسط شرکت های ارائه دهنده این دست خدمات، می‌تواند آن ها را از دیگر رقبا متمایز سازد؟ در این بررسی نخست معیارهای عملکردی (موفقیت) کارافزارهای گردشگری از طریق مرور ادبیات و نظر متخصصان دارای هوش رقابتی در حوزه موردنظر استخراج و سپس یک مطالعه بر روی پنج کارافزار موفق در حوزه اقامتی با استفاده از رویکرد تحلیل واریانس فازی (Fuzzy ANOVA) انجام شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان دریافت که در معیارهای "قابلیت اطمینان فناوری‌های موبایلی"، "راحتی در استفاده از کارافزار"، "اعتماد درک شده"، "شفافیت در هزینه ها" و "مباحث امنیتی" از دیدگاه کاربران تفاوتی میان هیچ‌یک از کارافزارها در رابطه با این معیارهای عملکردی وجود ندارد. بنابراین این معیارها به‌عنوان معیارهای اساسی موفقیت، نقش مؤثری در موفقیت کارافزارهای این حوزه ایفا می نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating Success of Tourism Mobile APPs Trough Assessing Functional Criteria Using Fuzzy ANOVA

نویسندگان [English]

  • Morteza Hemmati-Asiabaraki 1
  • Salman Nazari-Shirkouhi 2

1 Department of Industrial Engineering, Fouman Faculty of Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Fouman, Iran

2 College of Engineering, University of Tehran

چکیده [English]

It is an important issue that what is the most productive service or efficient designing part as a distinctive factor between a tourism app and its competitors in the highly competitive environment in this field? In this survey, as the first step the Tourist Mobile Apps (TMAs) functional criteria (success factors) are extracted by an appropriate literature review, and opinion of experts who have competitive intelligence knowledge. Then a case study is done on five famous tourism apps in the accommodation sector using the Fuzzy ANOVA. According to the achieved results, users believe that there isn’t any difference between considered applications in criteria such as “Reliability of M-technology”, “Perceived ease of use”, “Perceived Trust”, “Perceived Cost Transparency” and “security issues”. Consequently, the first group is identified as critical success criteria and has more influence on user satisfaction and subsequently, success of tourism mobile app.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Mobile Apps
  • Competitive advantage in the Tourism industry
  • Mobile App success criteria
  • Fuzzy ANOVA approach