نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

چکیده

به منظور مدیریت بهتر رقابت در بازار گردشگری میراث فرهنگی، مهم است که رفتار گردشگر درک شود. یکی از نمودهای رفتار گردشگر، تمایلات رفتاری و وفاداری است. هدف از انجام تحقیق حاضر تبیین مدل وفاداری گردشگر میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس) در مقصد رامسر است. جامعه آماری تحقیق گردشگران، بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان در جاذبه‌های میراث فرهنگی رامسر هستند. بر اساس دستورالعمل‌ها، تعداد نمونه 780 نفر برآورد گردید. تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر از طریق نرم‌افزار Lisrel8.54 و SPSS25 انجام شد. یافته‌ها حاکی از آن است که متغیر ارزش، مشارکت و کیفیت ادراکی بر رضایت، اعتماد و وفاداری گردشگران میراث فرهنگی مقصد رامسر تاثیر مثبت و مستقیم دارند. همچنین متغیر رضایت بر اعتماد و وفاداری و متغیر اعتماد بر وفاداری این گردشگران موثر بوده است. مبتنی بر یافته‌ها و فرضیه‌های تایید شده، مدل نهایی و راهکارها در قالب نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model of Factors Affecting on Loyalty of Cultural Heritage in Ramsar Destination

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari 1
  • Ahmad Pourahmad 2
  • Keramatollah Ziari 3

1 MA in Geography and Tourism Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the Behavioral manifestations of tourists is loyalty. The purpose of this thesis is to explain the model of tourist’s loyalty of the cultural heritage in Ramsar destination. The statistical population of the survey are the tourists, visitors and participants in Ramsar Cultural Heritage attractions. According to the instructions, the sample number was estimated at 780 people. The findings indicate that the value, participation, and perceived quality variables have a positive and direct impact on the satisfaction, trust, and loyalty of tourists to the cultural heritage of Ramsar destination. Also, the satisfaction variable has been an effect on trust and loyalty and the variable of trust has a positive and direct impact on the loyalty of these tourists. Based on the findings and testing of the hypotheses, the final model and solutions are presented in the form of conclusions and suggestions for managers and directions for future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loyalty
  • cultural Heritage tourism
  • Tangible and Intangible Heritage
  • Ramsar
افخمی، بهروز، علیزاده، محمد و اروجی، حسن. (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران میراث از مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی. مطالعات مدیریت گردشگری، 12(37)، 95-114.
پورفرج، اکبر و صالحی­پور، محمدرضا. (1392). اولویت ­بندی عوامل مؤثر بر ارزشیابی گردشگران اروپایی دیدارکننده از پایگاه میراث جهانی نقش‌جهان اصفهان. مطالعات مدیریت گردشگری، 8(22)، 1-23.
تاج­زاده­نمین، ابوالفضل و هاشم­زاده، ژاله. (1393). نقش جشنواره ­های موسیقی محلی در توسعه­ ی گردشگری از دیدگاه گردشگران بالقوه. مطالعات مدیریت گردشگری، 9(26)، 25-52.
شاطریان، محسن، کیانی­سلمی، صدیقه و شیخ­زاده، فاطمه. (1397). بررسی عوامل اثرگذار بر انگیزه­ی گردشگران رویداد در انتخاب مقصد گردشگری و اثر آن بر وفاداری گردشگران. گردشگری و توسعه، 7(1)، 135-155.
میرتقیان­رودسری، سیّدمحمد. (1398 الف). تبیین مدل وفاداری گردشگر میراث فرهنگی در مقصد گردشگری رامسر. پایان­نامه انتشار نیافته کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر احمد پوراحمد، استاد مشاور: کرامت­اله زیاری.
میرتقیان ­رودسری، سیّدمحمد. (1398 ب). آسیب­شناسی کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری در پژوهش­های گردشگری ایرانی. گردشگری و توسعه، 8(3)، 124-146.
میرتقیان­ رودسری، سیّدمحمد و خراسانی، محمدامین. (1398). آسیب­شناسی مطالعات گردشگری در فصلنامه پژوهش­های روستایی: کاربست تحلیل محتوا. پژوهش­های روستایی، 10(2)، 328-359.
Afkhami, B., Alizadeh, M., & Arouji, H. (2017). Identification of Effective Factors on Cultural Heritage Tourists’ Satisfaction in Sheikh Safi al-din Khānegāh World Heritage Site. Tourism Management Studies, 12(37), 95-114. [In Persian]
Akhoondnejad, A. (2016). Tourist loyalty to a local cultural event: The case of Turkmen handicrafts festival. Tourism Management, Vol. 52, 468-477.
Antón, G., Camarero, C., & Laguna-García, M. (2017). Towards a new approach of destination loyalty drivers: satisfaction, visit intensity and tourist motivations. Current Issues in Tourism, 23(3), 238-260.
Chen, C. F., & Chen. F. S. (2010). Experience Quality, Perceived Value, Satisfaction and Behavioural Intentions for Heritage Tourists. Tourism Management, Vol. 31, 29-35.
Chen, H., & Rahman, I. (2018). Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, memorable tourism experience and destination loyalty. Tourism Management Perspectives, Vol. 26, 153-163.
Forgas-Coll, S., Palau-Saumell, R., Matute, J., & Tarrega, S. (2017). How Do Service Quality, Experiences and Enduring Involvement Influence Tourists’ Behavior? An Empirical Study in the Picasso and Miró Museums in Barcelona. International Journal of Tourism Research, 19(2), 246-256.
Girish, V. G., & Chen, C. F. (2017). Authenticity, experience, and loyalty in the festival context: Evidence from the San Fermin festival, Spain. Current Issues in Tourism, 20(15), 1551-1556.
Kempiak, J., Hollywood, L., Bolan, P., & McMahon-Beattie, U. (2017). The heritage tourist: an understanding of the visitor experience at heritage attractions, International Journal of Heritage Studies, 23(4), 375-392.
Kim, J. H. (2018). The impact of memorable tourism experiences on loyalty behaviors: The mediating effects of destination image and satisfaction. Journal of Travel Research, 57(7), 856-870.
Lee, Y. K. (2016). Impact of government policy and environment quality on visitor loyalty to Taiwan music festivals: Moderating effects of revisit reason and occupation type. Tourism Management, Vol. 53, 187-196.
Manthiou, A., Kang, J., Chiang, L., & Tang, L. (2016). Investigating the effects of memorable experiences: An extended model of script theory. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(3), 362-379.
Mirtaghian Rudsari, S. M. (2019a). Explanation the Loyalty Model of Cultural Heritage Tourist in Ramsar Tourist Destinations. Unpublished Master Thesis, Faculty of Geography, University of Tehran. Supervisor: Professor Ahmad Pourahmad and Advisor: Professor Keramatollah Ziari. [In Persian]
Mirtaghian Rudsari, S. M. (2019b). Pathology of Application of Structural Equations Modeling in Iranian Tourism Researches. Journal of Tourism and Development, 8(3), 124-146. [In Persian]
Mirtaghian Rudsari, S. M., & Khorasani, M. A. (2019). Pathology of Tourism Studies in the Journal of Rural Research: Application of Content Analysis. Journal of Rural Research, 10(2), 328-359. [In Persian]
Novello, S., & Fernandez, P. M. (2016). The influence of event authenticity and quality attributes on behavioral intentions. Journal of Hospitality & Tourism Research, 40(6), 685-714.
Oliver, R. L. (1999). Whence Consumer Loyalty? Journal of Marketing, 63(4), 33-45.
Pourfaraj, A., Salehipour, M. (2013). Prioritization of the Influential Factors on European Tourists’ Evaluation of the World Heritage Site of Naghsh-e-Jahan in Isfahan. Tourism Management Studies, 8(22), 7-30. [In Persian]
Rindell, A. (2013). Time in corporate images: Introducing image heritage and image-inuse. Qualitative Market Research: An International Journal, 16(2), 197-213.
Saeedi, H., & Heidarzadeh Hanzaee. K. (2018). The effects of heritage image on destination branding: An Iranian perspective. Journal of Heritage Tourism. 13(2), 152-166.
Shaterian, M. Kiani Salmi, S., & Sheikhzadeh, F. (2018). Investigating the Factors affecting the Incentives of event tourists in Choosing tourism destinations and Its effect on tourists' loyalty (Case study: Qamsar and Niasar Rose Festival). Journal of Tourism and Development, 7(1), 135-155. [In Persian]
Shen, S. (2014). Intention to revisit traditional folk events: a case study of Qinhuai Lantern Festival, China. International Journal of Tourism Research, 16(5), 513-520.
Shen, S., Guo, J., & Wu, Y. (2014). Investigating the Structural Relationships among Authenticity, Loyalty, Involvement, and Attitude toward World Cultural Heritage Sites: An Empirical Study of Nanjing Xiaoling Tomb, China. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(1), 103-121.
Song, H.-J., You, H.-J., Reisinger, Y., Lee, C.-K., & Lee, S.-K. (2014a). Behavioral intention of visitors to an oriental medicine festival: an extended model of goal directed behavior. Tourism Management, Vol. 42, 101-113.
Su, L., Hsu, M., & Swanson, S. (2017). The Effect of Tourist Relationship Perception on Destination Loyalty at a World Heritage Site in China: The Mediating Role of Overall Destination Satisfaction and Trust. Journal of Hospitality & Tourism Research, 41(2), 180-210.
Tajzadeh Namin, A., Hashemzadeh, Z. (2015). The role of local music festivals in tourism developing; from the perspective of the potential tourists: Case study; local music of Azerbaijan region (Ashighlar). Tourism Management Studies, 9(26), 31-58. [In Persian]
Teo, C. B. C., Khan, N. R. M., & Rahim, F. H. A. (2014). Understanding cultural heritage visitor behavior: the case of Melaka as world heritage city. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.130, 1-10.
Verma, A., & Rajendran, G. (2017). The effect of historical nostalgia on tourists’ destination loyalty intention: an empirical study of the world cultural heritage site- Mahabalipuram, India. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(9), 977-990.
Wang, C., & Hsu, M. K. (2010). The relationships of destination image, satisfaction and behavioral intentions: An integrated model. Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 27, 829-843.
Wang, L., Law, R., Hung, K., & Guillet, B. D. (2014). Consumer trust in tourism and hospitality: a review of the literature. Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol. 21, 1-9.
Wang, X., & Leou, C. H. (2015). A Study of Tourism Motivation, Perceived Value and Destination Loyalty for Macao Cultural and Heritage Tourists. International Journal of Marketing Studies, 7(6), 83-91.
World Tourism Organization (UNWTO). (2018). Concept note of 3rd UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and Culture: for the Benefit of All.  Retrieved from [http://ethics.unwto.org/event/3rd-unwtounesco-world-conference-tourism-and-culture-benefits-all]. (Accessed 10 June. 2019).
Wu, H. C., & Li, T. (2017). A Study of Experiential Quality, Perceived Value, Heritage Image, Experiential Satisfaction, and Behavioral Intentions for Heritage Tourists. Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 41. No. 8, 904-944.
Wu, H. C., Wong, J. W. C., & Cheng, C. C. (2014). An empirical study of behavioral intentions in the food festival: the case of Macau. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(11), 1278-1305.
Yi, X., Fu, X., Yu, L., & Jiang, L. (2018). Authenticity and loyalty at heritage sites: The moderation effect of postmodern authenticity. Tourism Management, Vol. 67, 411-424.
Yi, X., Lin, V. S., Jin, W., & Luo, Q. (2017). The Authenticity of Heritage Sites, Tourists’ Quest for Existential Authenticity, and Destination Loyalty. Journal of Travel Research, 56(8), 1032-1048.