نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

چکیده

به منظور مدیریت بهتر رقابت در بازار گردشگری میراث فرهنگی، مهم است که رفتار گردشگر درک شود. یکی از نمودهای رفتار گردشگر، تمایلات رفتاری و وفاداری است. هدف از انجام تحقیق حاضر تبیین مدل وفاداری گردشگر میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس) در مقصد رامسر است. جامعه آماری تحقیق گردشگران، بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان در جاذبه‌های میراث فرهنگی رامسر هستند. بر اساس دستورالعمل‌ها، تعداد نمونه 780 نفر برآورد گردید. تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر از طریق نرم‌افزار Lisrel8.54 و SPSS25 انجام شد. یافته‌ها حاکی از آن است که متغیر ارزش، مشارکت و کیفیت ادراکی بر رضایت، اعتماد و وفاداری گردشگران میراث فرهنگی مقصد رامسر تاثیر مثبت و مستقیم دارند. همچنین متغیر رضایت بر اعتماد و وفاداری و متغیر اعتماد بر وفاداری این گردشگران موثر بوده است. مبتنی بر یافته‌ها و فرضیه‌های تایید شده، مدل نهایی و راهکارها در قالب نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model of Factors Affecting on Loyalty of Cultural Heritage in Ramsar Destination

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari 1
  • Ahmad Pourahmad 2
  • Keramatollah Ziari 3

1 MA in Geography and Tourism Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the Behavioral manifestations of tourists is loyalty. The purpose of this thesis is to explain the model of tourist’s loyalty of the cultural heritage in Ramsar destination. The statistical population of the survey are the tourists, visitors and participants in Ramsar Cultural Heritage attractions. According to the instructions, the sample number was estimated at 780 people. The findings indicate that the value, participation, and perceived quality variables have a positive and direct impact on the satisfaction, trust, and loyalty of tourists to the cultural heritage of Ramsar destination. Also, the satisfaction variable has been an effect on trust and loyalty and the variable of trust has a positive and direct impact on the loyalty of these tourists. Based on the findings and testing of the hypotheses, the final model and solutions are presented in the form of conclusions and suggestions for managers and directions for future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loyalty
  • cultural Heritage tourism
  • Tangible and Intangible Heritage
  • Ramsar