نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان ، ایران

3 مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور واحد اردکان، یزد، ایران

چکیده

از آنجا که نیروی انسانی تأثیر بسزایی در شکل‌گیری تصویر مثبت از سازمان در ذهن مشتریان دارد، لذا امروزه در فرآیند برندسازی داخلی پرسنل نقش با اهمیتی در انتقال وعده های برند به مشتریان دارند. از این رو هدف پژوهش حاضر واکاوی و شناسایی عوامل موثر در برندسازی داخلی از دیدگاه دست‌اندرکاران اجرایی می‌باشد. روش پژوهش حاضر کیفی و دادهای حاصل از مصاحبه با 19 نفر از دست‌اندرکاران اجرایی هتل های شهر یزد که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار Nvivo تحلیل شده اند. مجموعه داده‌ها پس از کدگذاری شامل 364 مضمون پایه، 32 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر است. نتایج پژوهش نشان داد مجموعه عوامل موثر در برندسازی داخلی از دیدگاه دست‌اندرکاران اجرایی هتل ها شامل آموزش، پایش، ارتباطات موثر، جلسات موثر، مشتری مداری، رهبری، گزینش و استخدام، جبران خدمات و کیفیت زندگی کاری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors in the internal branding of selected hotels in Yazd with a qualitative approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Baghaienia 1
  • mohammad shaker ardakani 1
  • nahid amrolahi 2
  • Ali Behjati Ardakani 3

1 Government Management Group, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran

2 Department of administrative management,, faculty of humanities and social sciences, ardakan university, ardaka, iran

3 Industry Engineering, Payam Noor University of Ardakan, Yazd, Iran

چکیده [English]

Because human resources have a great impact on forming a positive image of the organization in the minds of customers, so today in the internal branding process, personnel have an important role in conveying brand promises to customers. Therefore, the purpose of this study is to analyze and identify the factors affecting internal branding from the perspective of executives. The method of this research is qualitative and the data obtained from interviews with 19 executives of hotels in Yazd who have been selected by snowball sampling method and have been analyzed using thematic analysis method and Nvivo software. The data after coding includes 642 initial codes, 32 themes and 9 comprehensive categories. The results showed that the effective factors in internal branding from the perspective of hotel executives includes training, monitoring, effective communication, effective meetings, customer orientation, leadership, selection and employment, service compensation and quality of working life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand
  • Branding
  • Internal Branding
  • Tourism