1. بررسی تاثیر ارزشهای چندگانه مصرف غذاهای محلی ایران بر قصد گردشگران به بازدید مجدد و توصیه به دیگران

محمدمهدی پورسعید؛ فاطمه طاهری آزاد؛ مرضیه جهانشاهی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 341-380

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.60269.2534

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش های مصرف چندگانه گردشگران (ارزش کاربردی، احساسی، اجتماعی و معرفتی) بر نگرش نسبت به غذا های محلی و تصویر مقصد گردشگری غذا به عنوان عوامل موثر بر بروز پاسخ های رفتاری از جانب گردشگران در آینده (قصد توصیه غذا های محلی به دیگران و قصد بازدید مجدد از یک مقصد برای گردشگری غذا) در چارچوب محرک-ارگانیسم-پاسخ است. ...  بیشتر