1. شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر در واکنش گردشگران نسبت به محیط‌زیست از طریق فرایند تطبیقی- مقایسه‌ای

سلمان عیوضی نژاد؛ محسن اکبری

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 9-44

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.60617.2539

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار گردشگران در راستای فعالیت‌های حمایت از محیط‌زیست است. روش پژوهش مبتنی بر فراترکیب بوده بدین‌صورت که پس از جست‌وجو کلیدواژه-های مشخص در دو پایگاه داده گوگل اسکالر و وب اف ساینس تعداد 198 مقاله استخراج شد که نهایتاً 40 مقاله مورد تحلیل قرار گرفت. مقالات گزینش‌شده در دودسته تقسیم‌بندی ...  بیشتر

2. اثر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروندی زیست محیطی و رفتارهای حامی محیط زیست کارکنان هتل

یاور بابائی؛ مریم فانی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 211-249

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.50812.2286

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه، بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروندی زیست محبطی و رفتارهای حامی محیط زیست در صنعت هتلداری می باشد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است که جامعه آماری آن، مدیران و کارکنان هتل‌های 4 و 5 ستاره یزد و کرمان بوده و نمونه گیری به روش نمونه گیری خوشه ای است و تعداد 203 نفر از کارکنان ...  بیشتر