نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-سیاست گذاری بازرگانی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران.

2 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار گردشگران در راستای فعالیت‌های حمایت از محیط‌زیست است. روش پژوهش مبتنی بر فراترکیب بوده بدین‌صورت که پس از جست‌وجو کلیدواژه-های مشخص در دو پایگاه داده گوگل اسکالر و وب اف ساینس تعداد 198 مقاله استخراج شد که نهایتاً 40 مقاله مورد تحلیل قرار گرفت. مقالات گزینش‌شده در دودسته تقسیم‌بندی شدند که شامل رفتار گردشگران و رفتار بومی نسبت به محیط‌زیست بوده است. پس از استخراج مضامین فرعی نهایتاً عوامل مؤثر بر پیش‌بینی رفتار گردشگران را در سه مضمون اصلی پیشنهاد شد: شاخص‌های مربوط به گردشگران، کشور مبدأ و کشور مقصد. هریکی از این مضامین اصلی دارای مضامین فرعی بودند. نهایتاً هم از طریق مقایسه بین دودسته پژوهش‌های انجام‌شده می‌توان پیشنهاد کرد که ادراک مصرف کنندگان در مورد عوامل خارجی غیرقابل‌کنترل مانند نقش‌های دولت‌ها و همچنین درک عوامل شانس، عادت و سرمایه‌های اجتماعی می‌تواند از شکاف‌های حاضر در پیش‌بینی رفتار گردشگران باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Calcifying the Affecting Factors in Tourists' Reaction to the Environment through a comparative process

نویسندگان [English]

  • salman eivazinezhad 1
  • Mohsen Akbari 2

1 PhD student in Business management - Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht ,Iran.

چکیده [English]

The present study seeks to identify the factors affecting the behavior of tourists toward environmental protection activities. The research method has based on meta-synthesis. After searching for specific keywords in two journals, Google Scholar and Web Science, 198 articles have extracted. Eventually 40 articles were coded and analyzed manually. The selected articles were divided into two categories, which included tourists' behavior towards the environment and explaining the behavior of indigenous people towards the environment. After extracting the sub-themes, the factors influencing the explanation of tourists' behavior towards three main themes can be suggested: indicators related to tourists - country of origin and destination country. Finally, by comparing the two categories of research, it can be suggested that consumers' perceptions of uncontrollable external factors such as the roles of governments and the understanding of chance/fate factors can explain the gaps in the present predicting the tourists' behavior toward the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Behavior
  • Tourism
  • Tourism Industry
  • Country of Origin
  • Country of Destination