دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بررسی تاثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری

میثم شیرخدایی؛ سهیل نجات؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محبوبه شاهی

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 111-129

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد از طریق متغیرهای میانجی کیفیت ادراک‌شده، تصویر برند، ارزش ادراک‌شده و رضایتمندی می‌پردازد. این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعۀ آماری این پژوهش گردشگران وارد شده به شهر بابلسر در شهریور 1394 است. حجم نمونه با توجه به فرمول نمونه‌گیری برای جامعه نامعلوم ...  بیشتر