دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
توزیع درآمد گردشگری روستایی بین بخش‏های کلیدی اقتصاد

میرحسین موسوی؛ زمزم سادات اصل؛ لاله سادات اصل

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22054/tms.2018.12786.1352

چکیده
  گردشگری روستایی به عنوان فرآیندی در توسعه روستایی محسوب می‌شود که با ایجاد فعالیت‌های مکمل کشاورزی زمینه توسعه اقتصادی را از طریق بالا بردن توان درآمدزایی، اشتغال زایی و در نتیجه معیشت پایدار فراهم می‌آورد. در این راستا هدف این مقاله بررسی اثرات توزیع درآمدی گردشگری روستایی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی است. برای این منظور از ...  بیشتر