دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تحلیل کتاب‌سنجی و مصورسازی پژوهش‌های منتشر شده در زمینه رسانه‌های اجتماعی و گردشگری

سارا ایلچی؛ امیرسالار ونکی؛ مصباح سیوندیان

دوره 16، شماره 55 ، مهر 1400، ، صفحه 105-138

https://doi.org/10.22054/tms.2021.53998.2390

چکیده
  رسانه‌های اجتماعی در بسیاری از جنبه‌های گردشگری خصوصا در جستجوی اطلاعات، تصمیم‌گیری، ارتقاء گردشگری و تعامل با مشتریان نقش مهمی ایفا می‌کنند. با توجه به رشد روزافزون پژوهش‌های منتشرشده در این زمینه، هدف این پژوهش تحلیل روند انتشارات و تحلیل علم‌سنجی پژوهش‌هایی است که در زمینه رسانه‌های اجتماعی و گردشگری منشر شده اند. بدین منظور ...  بیشتر