دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
چالش‌های مدیریت منابع‌انسانی در دوران گذار از بحران‌کرونا و ارائه راهکار در صنعت ‌هتلداری ایران

سلاله شهوازیان؛ فیروزه هاشمی قینانی

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، ، صفحه 217-252

https://doi.org/10.22054/tms.2020.53919.2368

چکیده
  شیوع ویروس کرونا باعث توقف چرخ‌های صنعت و تجارت ازجمله صنعت گردشگری و هتلداری شده ‌است. دراین میان بیشترین آسیب متوجه منابع انسانی گردیده و نقش مدیریت منابع انسانی را درمواجهه با این آسیب­ها بسیار برجسته می‌نماید. هدف این پژوهش بررسی چالش‌های مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از بحران کرونا و ارائه راهکار غلبه بر این چالش­ها ...  بیشتر