دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
نقش قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی و سنجش ابعاد آن در توسعه مقاصد گردشگری

آرمین گلی؛ علی قلی پور سلیمانی؛ نرگس دل افروز

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، ، صفحه 375-409

https://doi.org/10.22054/tms.2021.12797

چکیده
  این مطالعه دارای رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی، تمامی داستان‌های مقاصد گردشگری رامسر و قشم در رسانه‌های اجتماعی است که تعداد 62 و 108 داستان به ترتیب برای این دو مقصد به روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند. استراتژی تحقیق، تحلیل روایت است. روش گردآوری داده‌ها، داستان‌های مکتوب آنلاین بود که از طریق تحلیل روایت ...  بیشتر