دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شناسایی اثرات منفی فرهنگی گردشگری بر جامعه میزبان (مورد مطالعه:روستای ده چشمه)

مهرداد صادقی ده چشمه؛ عباس قائدامینی هارونی

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، ، صفحه 263-308

https://doi.org/10.22054/tms.2021.50908.2291

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثرات منفی گردشگران بر فرهنگ جامعه میزبان بوده است. پژوهش حاضر ار نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدار شناسی بوده است. جامعه آماری پژوهش افراد بومی روستای ده چشمه بود و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق با 20 نفر از شهروندان که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند ...  بیشتر