دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مقایسه مرکزیت فضایی جاذبه های گردشگری کاخ موزه سعدآباد برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی

اصغر طهماسبی؛ علی موحد؛ احمد محبتی

دوره 15، شماره 49 ، فروردین 1399، ، صفحه 203-232

https://doi.org/10.22054/tms.2020.45344.2188

چکیده
  تحلیل فضایی تقاضا گردشگران، از اهمیت تعیین‌کننده‌ای در مدیریت و بازاریابی مقاصد گردشگری برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه مرکزیت فضایی جاذبه‌های مجموعه کاخ‌موزه سعدآباد ازنظر تقاضای گردشگران داخلی و خارجی است. بدین منظور، از داده‌های سامانه بلیط فروشی این کاخ استفاده شد. ماتریس مجاورت جاذبه‌ها با استفاده از مفهوم بازدیدهای ...  بیشتر