دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تاثیر شاخص نهادی ریسک سیاسی بر جذب گردشگران خارجی در کشورهای حوزه منا

ابوالفضل شاه آبادی؛ فریبا مهری تلیابی؛ وحید امیدی

دوره 15، شماره 51 ، مهر 1399، ، صفحه 229-251

https://doi.org/10.22054/tms.2020.6181.1141

چکیده
  جذب گردشگران خارجی، به‌واسطه درآمدی که از این طریق حاصل می­شود می­تواند اثر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد؛ اما این موضوع نیازمند تأمین حداقل­هایی است که اثر تعیین­کننده­ای بر تصمیم گردشگران برای انتخاب یا اجتناب از ورود به کشوری خاص داشته باشد. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که بر این تصمیم اثرگذار است به موضوع امنیت مربوط می­شود. ...  بیشتر