دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بازاریابی کارآفرینانه هتلداری در ج.ا.ا. یک الگوی کاربردی

مرتضی خزائی پول؛ ابوالفضل تاج زاده نمین؛ حمید ضرغام بروجنی؛ مهدی کروبی

دوره 14، شماره 46 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-46

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10424

چکیده
  این تحقیق دارای دو هدف اصلی است، هدف اول آن ارائه مدل بازاریابی کارآفرینانه برای هتلداری ج.ا.ایران و هدف دوم اندازه‌گیری بازاریابی کارآفرینانه و اثرات آن بر عملکرد هتلداری است که برای انجام آن از روش تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی - کمی) استفاده شد. در بخش کیفی، از تحلیل محتوای کیفی برای توسعه مقیاس بازاریابی کارآفرینانه ...  بیشتر

نگرشی بر آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی

آیدین تاج زاده نمین؛ ابوالفضل تاج زاده نمین؛ کامبیز نیکنام

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، ، صفحه 49-80

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3982

چکیده
  لازم و اتخاذ رویکردهای بازاریابی می توان این نوع از گردشگری را در ایران، به ویژه استان اردبیل، توسعه داد. باوجود اهمیت این مهم، تا کنون هیچگونه تحقیق جدی در این خصوص در ایران یا در استان مذکور انجام نپذیرفتهاست. از آنجا که گردشگری ورزشی، مبحثی نو در صنعت گردشگری ایران و استان اردبیل است، لذا مسئلهاصلی، نحوه ی استفاده مناسب از این فرصتها ...  بیشتر