دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تبیین مدل توسعه سیستم اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان خلخال)

محمدرضا ربیعی مندجین؛ حسن اروجی؛ محمد علیزاده

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، ، صفحه 359-392

https://doi.org/10.22054/tms.2021.41163.2119

چکیده
  یکی از مباحث مهم در حوزه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ارائه مدل مفهومی توسعه آتی اقامتگاه‌های بوم‌گردی است. این مدل‌ها بیان‌کننده ساختار سیستم اقامتگاه‌های بوم‌گردی و عوامل تأثیرگذار، روابط، قدرت و جایگاه هر یک از عوامل در سیستم بوم‌گردی است. شهرستان خلخال در استان اردبیل، از مناطق مستعد بوم‌گردی کشور است. ضعف الگوها و پیوندها در ...  بیشتر