دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
نگاشت شبکه تداعی‌های برند گردشگری منطقه آزاد کیش با استفاده از روش نقشه مفهومی برند

محمد صالح ترکستانی؛ کبری بخشی ‏زاده برج؛ پدرام جاهدی

دوره 13، شماره 42 ، تیر 1397، ، صفحه 41-65

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9014

چکیده
  رقابت و سرعت تغییر در صنعت گردشگری موجب‏شده تا سازمان‏ها برای برنامه‏ریزی جذب گردشگر بیش‏تر نیازمند درک  مخاطب باشند. این تحقیق کاربردی و با صبغه‏ی ترکیبی تلاشی برای استفاده‏از روش نقشه مفهومی برند جهت ایجاد بینش از درک مخاطب داخلی نسبت‏به برند گردشگری منطقه آزاد کیش ‏است. برای جمع‏آوری داده دویست نفر در سطح شهر ...  بیشتر