دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تحلیل جامعه‌شناختی گردشگری ازدواج در ایران

حمید مسعودی؛ محسن نوغانی؛ حسین بهروان

دوره 14، شماره 47 ، آذر 1398، ، صفحه 157-191

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10611

چکیده
  تحلیل جامعه‌شناختی گردشگری ازدواج در بین زوج‌های جوان ایرانی هدف پژوهش حاضر است. نبود شناخت کافی از علل، فرایندها و پیامدهای این نوع گردشگری مسئله‌ای است که در این پژوهش دنبال می‌شود. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش گردآوری و تحلیل داده‌ها نیز تحلیل مضمون است. یافته‌ها نشان می‌دهد، مهم‌ترین نوع گردشگری ازدواج در ایران، سفر ماه‌عسل ...  بیشتر