دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی عملکرد هتل‌های وابسته به شهرداری شیراز در راستای ارتقای صنعت گردشگری

مرتضی شفیعی؛ میلاد فخر

دوره 14، شماره 46 ، شهریور 1398، ، صفحه 283-308

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10435

چکیده
  ارزیابی عملکرد سازمان­ها، فرآیندی­ است که از طریق آن می­توان اطلاعات سودمند و مفیدی در خصوص میزان موفقیت خدمات ارائه کرد. در این تحقیق عملکرد هتل‌های شیراز در صنعت گردشگری با استفاده از مدل­های ریاضی مورد بررسی قرار گرفته، کیفیتخدمات آن‌ها سنجیده شده و در آخر راه‌های ارتقای عملکرد هتل­هایشیرازدرصنعتگردشگری مورد شناسایی ...  بیشتر