دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدل‌سازی ارزش‌های زیبایی‌شناختی مناظر روستاهای توریستی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: محور توریستی صور- توتاخانه)

علی مجنونی توتاخانه؛ حسین کریم زاده

دوره 15، شماره 51 ، مهر 1399، ، صفحه 145-172

https://doi.org/10.22054/tms.2020.29638.1853

چکیده
  هدف این پژوهش، ارزیابی ارزش‌های زیبایی‌شناختی جاذبه­های گردشگری محور توریستی صور- توتاخانه در دو بعد عینی و ذهنی بوده است. بدین منظور، هشت مؤلفه شناسایی گردید. برای تعیین زیبایی‌شناختی عینی از شبکه عصبی مصنوعی و برای تعیین زیبایی‌شناختی ذهنی از آزمون­های اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، 3324 گردشگر وارد ...  بیشتر