دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شناسایی و پیش بینی بازار گردشگران سالمند بر مبنای ارزشهای مورد انتظار

شیرین مهدوی؛ مصطفی عمادزاده؛ آذرنوش انصاری

دوره 13، شماره 44 ، دی 1397، ، صفحه 39-70

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9642

چکیده
  شناسایی بخش‌‌ها‌‌‌‌ی بازار گردشگری به توسعه­ی بهتر بسته‌های سفر و راهبردها‌‌ی کارآمدتر کمک می‌کند. با شناسا‌یی ارزشهای مورد انتظار ناشی از الگوهای رفتاری و مقایسه آن با علایق رفتاری سفر افراد سالمند درکنار ویژگی‌های فردی می‌توان بازار گردشگران سالمند را بخش‌‌‌بندی و پیش بینی کرد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ...  بیشتر