دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی خدمات در حوزه توریسم سلامت شهر مشهد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی

وحید ثانوی گروسیان؛ وحیدرضا میرابی؛ حمیدرضا کردلویی؛ اسماعیل حسن پور

دوره 14، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 249-269

https://doi.org/10.22054/tms.2019.30077.1870

چکیده
  توریسم سلامت، صنعتی بسیار حساس است. از آن جا که سلامتی بزرگترین سرمایة هر فرد است، هیچ شکی نیست که انتخاب یک کشور مقصد بهعنوان جایی که قرار است سلامت فرد را بهبود بخشد، فرآیندی بااهمیت و نیازمند بررسی شاخص­های گوناگونی است. اینپژوهشبا هدف شناساییعوامل موثر بر بازاریابی خدمات توریسم سلامت انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف توصیفی ...  بیشتر