دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایندهای ورود موفق کارآفرینان به حوزه بوم‌گردی

محمدرضا فلاح؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ طاهره رضایی

دوره 16، شماره 55 ، مهر 1400، ، صفحه 165-200

https://doi.org/10.22054/tms.2021.57085.2443

چکیده
  امروزه بوم‌گردی به‌عنوان زیرمجموعه‌‌ گردشگری، علاوه بر کمک به توسعه پایدار، مزیت‌هایی همچون انتقال و آشنایی با آداب‌ورسوم بومی و منطقه‌ای نیز به دنبال دارد. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایندهای ورود موفق کارآفرینان به حوزه بوم‌گردی است. رویکرد این تحقیق کیفی، ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی- ...  بیشتر