دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اثر درآمدهای گردشگری بر نابرابری درآمد با رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل (مطالعه موردی: منتخب کشورهای درحال‌توسعه)

محسن مهرآرا؛ پگاه شیرمحمدی

دوره 14، شماره 46 ، شهریور 1398، ، صفحه 197-222

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10432

چکیده
  نابرابری درآمدوتلاشدرراستای کاهشآن،یکیازمهم‌ترین دغدغه‌های جوامع در دنیای کنونی محسوب می‌شود؛ کشورها از یک‌سو به دنبال منابعی درآمدزا و از سوی دیگر در تلاش جهت کاهش نابرابری‌های درآمدی هستند. صنعت گردشگری به‌عنوان گسترده­ترین و یکی از مهم‌ترین صنایع درآمدزا و اشتغال­زا، می‌تواند دستیابی به هر دو هدف را هم‌زمان فراهم ...  بیشتر