دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی ظرفیت جامعه‌ محلی برای توسعه‌ی پایدار گردشگری

محمود ضیایی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ فاطمه قربانی

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، ، صفحه 59-88

چکیده
   جامعه‌ی محلی در توسعه‌ی پایدار گردشگری نقش مهم و اساسی را ایفا می‌نماید از این‌رو، مشارکت جامعه‌ی محلی به مثابه‌ییکی از ارکان توسعه پایدار در توسعه‌ی گردشگری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت جامعه ی محلی در منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد برای پاسخگویی به این سؤال شکل گرفته است که ظرفیت جوامع محلی در منطقه مذکور برای ...  بیشتر

رابطه تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی با توسعه گردشگری B پایدار: نقش میانجی اثرات ادراک شده

علی اکبر امین بیدختی؛ سکینه جعفری؛ وحید رضا فرهادی

دوره 9، شماره 26 ، تیر 1393، ، صفحه 7-30

چکیده
  هدف این پژوهش، رابطه تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی با توسعه ی گردشگری پایدار با نقش میانجیاثرات ادراک شده در جامعه محلی کاشان بوده است. شرکت کنندگان 200 نفر از مردم محلی بودند که بااستفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. همه آنها مقیاس های تعلق اجتماعی، مشارکتاجتماعی، منافع و هزینه های درک شده و حمایت برای توسعه ی گردشگری پایدار ...  بیشتر