دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی ظرفیت جامعه‌ محلی برای توسعه‌ی پایدار گردشگری

محمود ضیایی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ فاطمه قربانی

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، ، صفحه 59-88

چکیده
   جامعه‌ی محلی در توسعه‌ی پایدار گردشگری نقش مهم و اساسی را ایفا می‌نماید از این‌رو، مشارکت جامعه‌ی محلی به مثابه‌ییکی از ارکان توسعه پایدار در توسعه‌ی گردشگری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت جامعه ی محلی در منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد برای پاسخگویی به این سؤال شکل گرفته است که ظرفیت جوامع محلی در منطقه مذکور برای ...  بیشتر