دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شناخت انگیزه ها و عوامل مؤثر بر میزان رضایت طبیعت گردها از سفر به قشم

حدیث شاه حسینی

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، ، صفحه 145-182

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف سنجش انگیزه‏ها و میزان رضایت طبیعت گردها از سفر به قشم و بازدید از منطقۀ ژئوپارک قشم و عوامل مؤثر بر میزان رضایت طبیعت‏گردها اجرا شده است. برای انجام پژوهش حاضر نیز تلفیقی از روش‏های کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش کیفی پژوهش، 20 مصاحبه با طبیعت‏گردهایی که از منطقه قشم بازدید کرده بودند انجام شد. ...  بیشتر