دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی اثرات گردشگری بر نواحی روستایی هدف گردشگری بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد با استفاده از مدل تحلیل عاملی

ویدا علی یاری؛ مریم شریف زاده؛ مصطفی احمدوند

دوره 14، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 221-247

https://doi.org/10.22054/tms.2019.24002.1689

چکیده
  این پژوهش پیمایشی با هدف ارزیابی اثرات توسعه­ی گردشگری بر نواحی روستایی هدف گردشگری بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد، صورت پذیرفته است. از جامعه­ی آماری 437 خانوار ساکن، با استفاده از جدول بارتلت، 155 سرپرست خانوار به روش نمونه­گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه­ای محقق­ساخته بود. نتایج ...  بیشتر