دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارائه مدل بومی وفاداری به مقصد گردشگری با رویکرد کیفی مبتنی بر داده بنیاد: بندر بوشهر مقصد گردشگری

منیژه بحرینی زاد؛ بابک بوشهری سنگی زاد

دوره 14، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 193-220

https://doi.org/10.22054/tms.2019.23042.1654

چکیده
  هنگامی که گردشگران اقدامبهتبلیغاتدهانبهدهان و تعریفوتمجیددرموردمقصدگردشگریمی­کنند، به آن مقصد وفادار هستند. هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل بومی شده وفاداری به مقصد گردشگری بوشهر با استفاده از روش داده­بنیاد است. به منظور اجرای پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شده است و بر مبنای روش داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه­های ...  بیشتر