نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه مدیریت بازرگانی

2 دانشگاه خلیج فارس

چکیده

هنگامی که گردشگران اقدامبهتبلیغاتدهانبهدهان و تعریفوتمجیددرموردمقصدگردشگریمی­کنند، به آن مقصد وفادار هستند. هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل بومی شده وفاداری به مقصد گردشگری بوشهر با استفاده از روش داده­بنیاد است. به منظور اجرای پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شده است و بر مبنای روش داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه­های نیمه­ساختاری از متخصصین حوزه گردشگری در شهرستان بوشهر تبیین­کننده­های وفاداری به مقصد گردشگری متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی شناسایی شده است. حجم نمونه با منطق نمونه­گیری نظری و قضاوتی و تا حصول اشباع نظری در مجموع 16 نفر را در برگرفت. کدگذاری داده­ها با استفاده از نرم افزار NVIVO8 به انجام رسید و پیش­بینی کننده­های وفاداری به مقصد گردشگری شناسایی و دسته بندی شدند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد وفاداری به مقصد گردشگری با پنج عامل و 45 مولفه شامل: ارزش ادراک شده(5 مؤلفه)، کیفیت خدمات( 5 مؤلفه)، شرایط میزبانی(3 مؤلفه)، آگاهی و شناخت(11 مولفه) و ادراک از تنگناها(21 مولفه) تببین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Local Model of Tourism Destination Loyalty Based on Grounded Theory Approach: Boushehr Port as a Tourism Destination

نویسندگان [English]

  • Manizheh Bahrainizadeh 1
  • Babak Busheri Sangizad 2

1 Persion Gulf University

2 Persion Gulf University

چکیده [English]

The aim of this study was to identify factors affecting the loyalty of tourists to the Bushehr province by using grounded theory. Another goal is to provide a conceptual framework based on the identified factors and then is evaluating the conceptual model.
This project is done by using qualitative methods based on grounded theory by using semi-structured interviews of experts in the field of Bushehr, factors affecting tourism destination loyalty was determined according to climatic and cultural conditions. The initial sample size is 16 persons of tourism experts who were identified during the study period. The data coding was performed using the NVIVO8 software.
The results showed that tourist destination loyalty by using 3 items , Perceived value with 5 items, quality of service with 5 items, hosttig by using 3 items, knowledge with 11 items and restrictions by 21 items were operated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loyalty to tourism destination
  • Grounded Theory
  • Exploratory interview
ابراهیم پور، حبیب؛ سیدنقوی، میرعلی و یعقوبی، نورمحمد.(1389). عوامل موثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل- مطالعه موردی گردشگران سرعین. مطالعات گردشگری. شماره 14. صص 69-92.
آقازاده،‌هاشم؛ اسفیدانی، محمد رحیم وقلی مطلق، مجید(1395). طراحی مقیاس اخلاقی فروشندگان. پژوهش‌های مدیریت در ایران. دوره 20، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-24.
ایمانی خوشخو، محمد حسین؛ ایوبی یزدی، حمید. (1389). عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد، فصلنامهمطالعاتگردشگری، شماره 13، 113-138.
بحرینی زاده، منیجه و زمانی، زینب.(1394) .تعیین جایگاه مکان‌های تاریخی ایران با تحلیل اهمیت/ عملکرد ویژگی‌ها و رویکرد نقشه ادراکی از دید گردشگران خارجی (مطالعه‌ی :تخت جمشید، عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان. پژوهش‌های مدیریت در ایران. دوره 19. شماره 1. صص 1-21.
پورفرج، اکبر؛ ایمانی خوشخو، محمدحسین؛ بهبودی، ریحانه (1389)، تأثیر معماری ایرانی- اسلامی بر انگاره­ی ادراکی گردشگران اروپایی از مقصد ایران، فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 11.
تاج‏زاده نمین، ابوالفضل؛ گریگور قضاریان (1389)، فرایند و عوامل مؤثر در شکل‏گیری انگاره مقصد گردشگری، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 13.
تاج‏زاده نمین، ابوالفضل؛ قضاریان، گریگور؛ تاج‏زاده نمین، آیدین (1390)، انگاره‏ی مردم ارمنستان از ایران به عنوان یک مقصد، پژوهشنامه‏ی جامعه‏شناسی جوانان، سال اول، شماره‏ی اول.
تیموری، راضیه؛ کرمی، فریبا؛ تیموری، زینب؛ صفدری، امین. (1393). عوامل مؤثر بر گردشگری مکان‌های تاریخی شهری نمونۀ موردی: بازار تاریخی کلانشهر تبریز، گردشگری شهری، دوره 1، شماره 1، 63-78.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل. (1383). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد جامع، تهران: انتشارات صفار.
رنجبریان، بهرام؛ امامی، علیرضا؛ فتحی، سعید (1393)، عملیاتی‏سازی فاصله‏ی روانی در بازاریابی گردشگری، مجله­یبرنامه­ریزیوتوسعهگردشگری، سال 3، شماره 9.
رنجبریان بهرام؛ خزائی پول، جواد؛ بالوئی جام خانه،‌هادی. (1391). تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری خارجی استان اصفهان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، مجله­ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال اول، شماره یک 13-34.
رنجبریان، بهرام؛ خزائی‏پول، جواد (1392)، توسعه مدلی جهت تبیین تأثیر سازه‏های بازاریابی مدیریت شهری بر تمایلات رفتاری نسبت به مقاصد گردشگری شهری، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره سوم.
طباطبایی‏نسب، سیدمحمد؛ ضرابخانه، فرزانه (1392)، بررسی عوامل تعیین کننده موفقیت مقصد گردشگری)مورد مطالعه: شهر اصفهان)، اولینهمایشداخلیگردشگریپایدار؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز.
عباس‏پور، نیلوفر (1392)، تبلیغات پنهان: استراتژی نوین برندسازی و ایجاد تصویر مقصدهای گردشگری، دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت‏گردی ایران زمین، تهران، ایران.
غفاری، محمد؛ رضایی دولت آبادی، حسین؛ دهقانی اناری، فرشید. (1393). تحلیل عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری )مورد مطالعه: گردشگران خارجی سفرکرده به شهر اصفهان(، مدیریتفرهنگسازمانی، دوره 12، شماره 3، 551-568.
فرزین، محمد‏رضا؛ نادعلی‏پور، زهرا (1390)، عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری در ایران(مورد مطالعه: منطقه چابهار)، فصلنامةمطالعاتگردشگری، شمارة 14.
کروبی، مهدی (1390)، رسانه­های ارتباط جمعی و انتخاب مقصد گردشگری، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات گردشگری، سال 7، شماره 15.
ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ بلوچی، حسین؛ فارسی زاده، حسین. (1394). بررسی تاثیر تصویر مقصد و رضایت از مقصد بر نیت­های بازدید گردشگران، مجله­یبرنامه­ریزیوتوسعهگردشگری، سال چهارم، شماره 12، 11-33.
Allenby, G. M.; Lenk, P. J. (1995). “Reassessing Brand Loyalty, Price Sensitivity, and Merchandising Effects on Consumer Brand Choice”. Journal of Business and Economic Statistics, 13 (3), 281-289.
Baloglu, Henthorne, T. Le & Sahin S. (2014). “Destination Image and Brand Personality of Jamaica: A Model of Tourist Behavior Seyhmus Published online”. Journal of Travel & Tourism Marketing.
Chen A, Peng N & peng Hung K. (2015). “Examining tourists’ loyalty toward cultural quarters Research Notes and Reports”. Annals of Tourism Research 51, 51–63.
Faullant, R.; Matzler, K.; Fuller, J. (2008). “The Impact of Satisfaction and Image on Loyalty: The case of Alpine ski resorts”. Managing Service Quality. 18 (2), 163-178.
Fu Chen Ch & Phou S. (2013). “A closer look at destination: Image, personality, relationship and loyalty”. Tourism Management 36, 269-278.
 
Gursoy D, Chen J.S & Christina G. Chi. (2014). “Theoretical examination of destination loyalty formation”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 26, Iss 5, pp. 809 – 827.
Ho Kim S, Holland S & Sook Han H. (2013). “A Structural Model for Examining how Destination Image, Perceived Value, and Service Quality Affect Destination Loyalty: a Case Study of Orlando”. INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH Int. J. Tourism Res. 15, PP.  313–328.
Konecnik, M. and De Chernatony, L. (2010). A Systematic Approach to Branding Slovenia, Paper Presented at 2010 Thought Leaders International Conference on Brand Management, Lugano, Switzerland.
Kumara V & J.K. Nayaka   Anatolia. (2015). “Examining the relationship between patterns of emotional responses, satisfaction, and loyalty”. An International Journal of Tourism and Hospitality Research.
Meleddu M, Paci R & Pulina M. (2015). “Repeated behaviour and destination loyalty”. Tourism Management. 50, 159-171.
Serna A, Marchiori E, Gerrikagoitia J.K, Sorzabal A.A & Cantoni L. (2015). “An Auto-Coding Process for Testing the Cognitive-Affective and Conative Model of Destination Image Springer International Publishing Switzerland”. Information and Communication Technologies in Tourism, DOI 10.
Su L.J, Hsu M.K & Swanson S. (2014). “The Effect of Tourist Relationship Perception on Destination Loyalty at a World Heritage Site in China: The Mediating Role of Overall Destination Satisfaction and Trust”. Journal of Hospitality & Tourism Research, 1–31.
Wang, C. & Hsu, M. (2010). “The relationships of destination image, satisfaction, and behavioral intentions: an integrated model”. Journal of Travel and Tourism Marketing, 27(8), PP. 829-843.
Zhang H, Fu X, Cai L.A & Lu L. (2014). “Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis”. Tourism Management 40, 213-223.