دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تحلیل همبستگی همه‌جانبه ابعاد ارزش ویژه برند مشتری‌محور مقصد گردشگری سرعین

قاسم زارعی؛ محمد باشکوه اجیرلو؛ زینب محمودی پاچال

دوره 13، شماره 42 ، تیر 1397، ، صفحه 169-193

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9021

چکیده
  در بازار بسیار رقابتی صنعت گردشگری، بازاریابان مقصد به­دنبال افزایش ارزش ویژه برند خود با تمرکز بر عواملی کلیدی تحت عنوان ابعاد ارزش ویژه برند هستند و میزان همبستگی بین این ابعاد سبب می­شود ارزیابی گردشگران از یک بعد، دیگر ابعاد را نیز تحت­الشعاع قرار دهد، که این مسئله در ارزیابی نهایی گردشگر از مقصد اهمیت ویژه­ای دارد. در ...  بیشتر