دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارائه مدل علی عوامل موثر بر رفتارهای حافظ محیط زیست (مورد مطالعه: گردشگران خارجی استان فارس)

محمد حسن صیف؛ احمد رستگار؛ طاهره کریمی فرد؛ مرضیه تاجوران

دوره 13، شماره 43 ، مهر 1397، ، صفحه 35-55

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9446

چکیده
  مسأله اصلی در این تحقیق، بررسی عوامل موثر  بر رفتارهای حافظ محیط زیست گردشگران خارجی بوده است. محیط ‏زیست یکی ازاصلی‏ترین و مهمترین نگرانی‏ها و دغدغه‏های جوامع بشری در چند دهه گذشته تا کنون بوده است. از این رو در سال‏های اخیر توجه زیادی به  مشکلات محیط‏ زیست شده است. در تحقیق حاضر، عوامل موثر بر رفتارهای حفاظتی محیط زیست ...  بیشتر