نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

چکیده

مسأله اصلی در این تحقیق، بررسی عوامل موثر  بر رفتارهای حافظ محیط زیست گردشگران خارجی بوده است. محیط ‏زیست یکی ازاصلی‏ترین و مهمترین نگرانی‏ها و دغدغه‏های جوامع بشری در چند دهه گذشته تا کنون بوده است. از این رو در سال‏های اخیر توجه زیادی به  مشکلات محیط‏ زیست شده است. در تحقیق حاضر، عوامل موثر بر رفتارهای حفاظتی محیط زیست با استفاده از مدل علی،  به کمک نرم افزار لیزرل مورد ارزیابی قرار گرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری، شامل گردشگران خارجی است که در سال 1395 از سایت‌های گردشگری استان فارس،  بازدید کرده اند و حجم نمونه از طریق فرمول کوکوران برابر با 260 نفر به دست آمد. با توجه به برآوردهای ضرایب اثرات مستقیم وغیر مستقیم ،بالاترین اثر مستقیم بر رفتارهای حافظ محیط زیست مربوط به هنجارهای شخصی(42/0) وکمترین آن مربوط به  اثر غیر مستقیم دلبستگی مکانی( 02/0) بوده است.           

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing the Causal Model of Factors Influencing Environmental Conservation Behaviors (Case Study: Foreign Tourists of Fars Province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Seif 1
  • Ahmad Rastegar 2
  • Tahereh Karimi Fard 3
  • Marzieh Tajvaran 4

1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 M.A in Environmental Education, Payame Noor University, Tehran, Iran.

4 M.A in Educational Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz

چکیده [English]

The main issue in this study was to investigate the factors affecting the environmental conservation behaviors of foreign tourists. The environment has been one of the main and most important concerns of human societies in the past few decades. Hence, in recent years, much attention has been paid to environmental problems. In the present study, effective factors on environmental conservation behaviors have been evaluated using the causal model and LISREL software. This research was conducted using the survey method and questionnaire. The statistical population includes foreign tourists who visited Fars province tourist sites in 1395. The sample size was 260 using the Cochran formula. According to the estimates of the coefficients of direct and indirect effects, the highest direct effect on environmental conservation behaviors related to personal norms (0.42), and the least was the indirect effect of place attachment (0.02).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altruistic and Selfish Value
  • Global Environmental Attitude
  • Place Attachment
  • Environmental Conservation Behaviors
حقیقی، محمد و خلیل، مریم،(1390). بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتارخرید مصرف کنندگان . مدیریت فرهنگ سازمانی. سال9، شماره2،102-83.
راسخی، سعید، کریمی پتانلار، سعید و محمدی،ثریا،( 1395). اثر گردشگری بر محیط زیست: یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب. برنامه ریزی و توسعه گردشگری. سال 5، شماره 16، 94-71.
رشیدی، علیرضا و رشیدی، مریم،(1390). بررسی نقش رسانه‌ها در حفاظت از  محیط زیست و تاثیر آن‌ها در رفتار مردم و مدیران از منظر شکل گیری فرهنگ مصرف. مهندسی فرهنگی. سال5، شماره 55 و 56، 43-31.
سقایی، مهدی و علیزاده، سید دانا،(1392). امکان سـنجی محصـول گردشـگری روسـتایی در شهرستان پاوه. فضای جغرافیایی. دوره 13، شماره 41، 20-1.
صالحی ، صادق و امام قلی، لقمان، (1391) . مطالعه تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای زیست محیطی( مطالعه مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج). مسائل اجتماعی ایران ، سال3، شماره 1، 147-121.
صالحی،صادق، معمار، رحمت الله و  باید، آرزو،(1394). تبیین جامعه شناختی رفتار محیط زیستی گردشگران ( مطالعه موردی: پارک جنگلی نور). برنامه ریزی و توسعه گردشگری. سال 4، شماره 15، 127-107.
فاضلی،محمد و جعفر صالحی،سحر،(1392). شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست محیطی گردشگران. مطالعات مدیریت گردشگری. سال8، شماره22، 161-137.
محمد زاده، پرویز، پناهی، حسین و  صمد زاده، سعید،(1397). عوامل موثر بر شکل گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی. مطالعات مدیریت گردشگری. سال 13، شماره 41، 107-83.
Barr, S. (2007). Factors Influencing Environmental Attitudes and Behaviors: A U.K. Case Study of House hold Waste Management. Environment Attitudes and Behaviors, 39,4, 435-473.
 Cheng, J. C. H., & Monroe, M. C. (2012). Connection to nature: Children's Affective Attitude Toward Nature. Environment and Behavior, 44(1), 31-49
Chen, X,. Peterson, M.N., Hull,V,. Lu, CH,. Lee,G,.  Hong, D,. Jianguo liu,.J. (2011). Effects of attitudinal and sociodemographic factors on pro-environmental behaviour in urban China. Environmental Conservation, 38 (1): 45–52.
Chiu, Y.T.H., Lee W.I., Chen, T.H. (2014). Environmentally responsible behavior in ecotourism: antecedents and implications. Tourism Management, 40:321–329.
Grant, J. (2008) Green marketing: Strategic direction . Business, Management & Strategy, 24 ,6, 25-27.
Lee, T. H., Jan, F.-H., & Yang, C.-C. (2013). Conceptualizing and measuring environmentally responsible behaviors from the perspective of community-based tourists. Tourism Management, 36, 454-468
Papadopoulos, I., Karagouni, G., Trigkas, M. Platogianni, E. (2010). Green marketing: The case of Greece in certified and sustainably managed timber products.  EuroMed Journal of Business, 5, 2,166-190.
Puhakka, R. (2010). Nature Tourists’ Concern for the Environment and Response to Ecolabels in Oulanka National Park. Nordia Geographical Publications, 39: 1, 27–38.
Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework.  Journal of Environmental Psychology, 30(1), 1-10.
Zhong, L., Deng, J., Song, Z. and Ding, P. (2011). Research on environmental impacts of tourism in China: Progress and prospect. Journal of  Environmental Management, 92(11): 2972-2983.