دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
عوامل مؤثر بر سنجش عملکرد بازاریابی وابسته برخط در صنعت گردشگری

محمد فتحیان بروجنی؛ محمد حسین اوجی

دوره 15، شماره 51 ، مهر 1399، ، صفحه 253-279

https://doi.org/10.22054/tms.2020.19683.1543

چکیده
  با وجود رشد روزافزون بازاریابی وابسته در ایران به‌خصوص در صنعت گردشگری، محققان توجه چندانی به این حوزه نکرده‌اند. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر سنجش عملکرد بازاریابی وابسته برخط در صنعت گردشگری کشور بوده است. با توجه به اینکه این پژوهش، ازنظر هدف توسعه‌ای و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی بوده است، ابتدا با مطالعات ...  بیشتر