دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزشگذاری اقتصادی جاذبه‌های گردشگری آبشارهای باستانی شوشتر

امیرحسین منتظرحجت؛ ابراهیم انواری؛ مهناز باشی

دوره 13، شماره 42 ، تیر 1397، ، صفحه 21-39

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9013

چکیده
  هدف این مطالعه برآورد ارزش تفریحی آبشارهای باستانی شوشتر و اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از این آبشارها با استفاده از روش هزینه سفر انفرادی است. آبشارهای باستانی شوشتر به دلیل دارا بودن مطبوعیت تاریخی و طبیعی هرساله مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است. مطالعۀ حاضر کوشید ارزش بازاری کارکرد گردشگری این ...  بیشتر