نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این مطالعه برآورد ارزش تفریحی آبشارهای باستانی شوشتر و اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از این آبشارها با استفاده از روش هزینه سفر انفرادی است. آبشارهای باستانی شوشتر به دلیل دارا بودن مطبوعیت تاریخی و طبیعی هرساله مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است. مطالعۀ حاضر کوشید ارزش بازاری کارکرد گردشگری این آبشارها را در سال 1394 استخراج نماید. برپایه نتایج این مطالعه، تمایل به پرداخت نهایی برابر 320570 ریال و منافع اجتماعی سالانه برابر 1335 میلیارد ریال محاسبه شد. ارزش سرمایه‌ای این آبشارها با بهره­گیری از نرخ بهره واقعی بخش گردشگری برابر 11625 میلیارد ریال بدست آمد و از این منظر تحقیق حاضر منحصر به فرد است. این ارزش بسیار زیاد در شرایطی بدست آمد که بودجه چشمگیری در جهت حفاظت از این آبشارها صرف نمی­شود و مبلغ ورودیه این آبشارها نیز بهینه نیست. بنابراین، لزوم توجه بیشتر مسولان به این اثر تاریخی-طبیعی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Valuation of Tourist Attractions of Shushtar’s Ancient Waterfalls

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Montazer-Hojat 1
  • Ebrahim Anvari 1
  • Mahnaz Bashi 2

1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Master of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

The purpose of this study is to estimate the recreational value of Shushtar's ancient waterfalls and to measure the willingness to pay to visit these waterfalls using the individual travel costs method. Due to the historic and natural ambiance, the ancient waterfalls of Shushtar are the destination of many domestic and foreign tourists every year. The present study attempted to extract the market value of these waterfalls' tourism performance in 2015. Based on the results of this study, the willingness to pay was equal to 320,570 Rials and the annual social benefits were 1,335 billion Rials. The capital value of these waterfalls, using the real interest rate of the tourism sector, was 11,625 billion Rials. From this perspective, the present research is unique. This great value gained in a situation that a significant budget is not spent on protecting these waterfall and also the entrance fee for these waterfalls is not optimal. Therefore, it is necessary that authorities pay more attention to this natural monument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Final Willingness to Pay
  • Annual Social Benefits
  • Travel Cost Method
  • Capital Value
امیرنژاد، حمید و مؤیدیان، سید‌محمدجواد پ(1394)، برآورد ارزش اقتصادی مطبوعیت زیست‌محیطی پارک کوهستانی صفه اصفهان (رهیافت هزینه سفر فردی آشکار شده و اظهار شده)، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دوره 29، شماره 1، ص 30-20.
جوزی، سید علی، رضاییان، سحر و ایران­خواهی، مهدی (1390)، ارزشگذاری اقتصادی محدوده دریاچه سد کارون سه به منظور ارایه برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم به روش WOT و A. نشریه محیط زیست طبیعی، دوره 64، شماره 2، ص 125-136.
حیدری چیانه، رحیم (۱۳۸۷)، مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت، تهران.
خوش اخلاق، رحمان، صفائی فرد، سید وحید و ورشوساز، بهناز (1391)، ارزش گذاری اقتصادی سایت‌های تفریحی با استفاده از رویکرد هزینه سفر انفرادی تک منظوره؛ مطالعه موردی: سایت دربند تهران. فصلنامه علوم اقتصادی، دوره 27، شماره 8، ص ۱۲۶-۱۰۷. 
عزیزی، وحید و صادقی، معین (1392)، ارزش گذاری گردشگری غار علیصدر همدان به روش هزینه سفر منطقه ای. فصلنامه فضای گردشگری، دوره 9، شماره 3، ص ۱۳۲-۱۱۶.
مافی غلامی، داوود، یار علی، نبی‌الله و نوری کمری، اکرم (1393)، ارزشگذاری اقتصادی تفرجگاه‌ها با استفاده از روش هزینه سفر منطقه‌ای؛ مطالعه موردی: آبشارکوهرنگ استان چهار محال و بختیاری، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 16، شماره 3، ص ۱۰۶-۹۳.
موسوی، سیده نساء‌‌‌‌‌ و رجبی، مصطفی (1392)، برنامه ریزی مدل پروبیت ترتیبی برای تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران از روستای ابیانه در اصفهان. تحقیقات روستایی، دوره 3، شماره 4، ص 58-31.
Anderson, D.M. (2010), "Estimating the economic value of ice climbing in Hyalite Canyon: an application of travel cost count data models that account for excess zeros", Journal of Environmental Management, No. 91. PP: 1012-1020.
Bateman, I. (1993), "Evaluation of the environment: a survey of revealed preference techniques", CSERGE Working Paper GEC 93-06.
Bateman, I. J., Brainard, J.S. and Lovett, A. (1999), "The impact of measurement assumptions upon individual travel cost estimates of consumer surplus: A GIS analysis", Regional Environmental Change, Vol. 1. No. 1. PP: 24–30.
Clawson, M. (1959), "Methods of Measuring the Demand for and Value of Outdoor Recreation", Reprint, No.10. Resources for the Future, Washington D.C.
Clawson, M. and Knetsch, J.K. (1966), "Economics of Outdoor Recreation. Resources for the Future", John Hopkins Press, Baltimore.
Curtis, J. A. (2003), "Demand for water-based leisure activity", Journal of Environmental planning and Management, Vol. 46. No. 1. PP: 65-77.
Das, S. (2013), "Travel cost method for environmental valuation". Center of Excellence in Environmental Economics, Delhi, India.
Earnhart , D. (2003), "Do travel cost models value transportation properly?" Transportation Research, No. 8. PP: 397-414.
Georgiou, S., Whittington, P.D. and  Moran, D. (1987), "Economic values and the environment in the developing world", Edward Elgar Publishing Ltd.
Kim, S. G., Bowker, J.M. and Cho, S.H. (2010), "Estimating travel cost model: spatial approach", Agricultural and Applied Economics Association, 1–17.
Loureiro, Maria, and Albiac, Jose. (1995), "Economic value of visits to the Dehesa del Moncayo Natural Park", American Journal of Agricultural Economics, No. 77. PP: 382-1392.
Musamba, E. B., Boon, E. K., Ngaga, Y. M., Giliba, R. A. and Dumulinyi, T. )2012(, "The Recreational value of wetlands: activities, socio-economic activities and consumers’ surplus around Lake Victoria Inmusoma municipality Tanzania", Journal of Human Ecology, Vol. 37. No. 2. PP: 85 – 92.
Nandagiri, L. (2015), "Evaluation of economic value of pilikula lake using travel cost and contingent valuation methods", Aquatic Procedia, No. 4. PP: 1315-1321.
Ortaçeşme, Veli, Őscan, Burhan and Karagűsel, Osman. (2002), "An estimation of the recreational use value of Kursunlu Waterfall Nature Park by the individual travel cost method", Turkish Journal of Agricultural Forestry, No. 26. PP: 57-62.
Raina, A. K. )2005(, "Ecology wildlife and tourism development", publishing New Delhi India.
Rolfe, J., and Prayaga, P. (2007), "Estimating values for recreational fishing at freshwater dams in Queensland", The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, Vol. 51. PP:157-174.
Shrestha, R.K. and Loomis, J.B. (2004), "Meta-analytic benefit transfer of outdoor recreation economic values: Testing out-of-sample convergent validity", Environmental and Resource Economics, No. 25. PP: 79–100.
Turner, R. K.,  Pearce D. W. and Bateman, I. (1993), "Environmetal economics: an elementary introduction", The John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland.
Voke, M., Fairley, I., Willis, M., and Masters, I. (2013), "Economic evaluation of the recreational value of the coastal environment in a marine renewables deployment area", Ocean & Coastal Management, No. 78. PP: 77-87.
Zandersena, M. and Tol, R.S.J. (2009), "A meta-analysis of forest recreation values in Europe", Journal of Forest Economics, Vol. 15. No. 1-2. PP: 109–130.
Zhang, F., Wang, X. H., Nunes, P. A., & Ma, C. (2015), "The recreational value of gold coast beaches, Australia: An application of the travel cost method", Ecosystem Services, No. 11. PP: 106-114.