دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بررسی تحلیلی زیرساخت‌های گردشگری سلامت با رویکرد نگاشت شناختی

میرمحمد اسعدی؛ مهدی باصولی؛ مهناز السادات راسخی

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، ، صفحه 227-297

https://doi.org/10.22054/tms.2020.18955.1525

چکیده
  یکی از انواع گردشگری، گردشگری سلامت است. دسترسی مناسب به زیرساخت‌های گردشگری، در جذب گردشگر سلامت و افزایش ماندگاری آن‌ها تأثیر بسزایی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تحلیلی زیرساخت‌های گردشگری سلامت در شهر یزد می‌باشد. جامعه آماری تحقیق خبرگان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و پزشکان حوزه ی گردشگری ...  بیشتر