دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بازشناسی محرک های موثر بر رقابت پذیری سفر وگردشگری برای دوران پساکرونا (مطالعه موردی: ایران)

مجید اکبری؛ معصومه انصاری

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، ، صفحه 253-284

https://doi.org/10.22054/tms.2020.55632.2409

چکیده
  گسترش بیماری کرونا ( یا کووید ۱۹) صنعت گردشگری را بیش از هر صنعت دیگری متأثر کرده است؛  بسته شدن مرزهای خارجی، محدودیت‌های سفر داخلی، لغو پروازها، و تعطیلی اماکن اقامتی و توریستی جملگی به آسیب­های فراوانی در صنعت گردشگری منجر شده­اند. تداوم این روند، تاکنون، میزان رقابت­پذیری اکثر کشورهای جهان برای کسب منابع و مزایای بیشتر ...  بیشتر