دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اثر فرهنگ طبیعت‌گردی بر حفاظت از پارک‌های ملّی

مهدی کروبی؛ فاطمه یاوری گهر؛ رضا سرخیل

دوره 14، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 25-56

https://doi.org/10.22054/tms.2020.40403.2103

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر فرهنگ طبیعت‌گردی بر حفاظت از پارک‌ ملّی لار بوده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی-پیمایشی بوده است و گردآوری داده‌ها به‌صورت میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه پژوهشگران (طبیعت‌گردان) پارک ملّی لار در سال 1396 بودند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری (بیش از 100 هزار نفر)، نمونه آماری پژوهش بر اساس جداول ...  بیشتر

مدیریت بحران در صنعت گردشگری

فاطمه یاوری گهر؛ فرشته منصوری مؤید

دوره 12، شماره 40 ، دی 1396، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22054/tms.2018.15614.1439

چکیده
  صنعت گردشگری یکی از آسیب پذیرترین صنایع به بحران‌ها محسوب می‌شود و مدیریت بحران گردشگری به ضرورتی اساسی تبدیل شده است. مقاله حاضر بر آن  است تا ضمن تعریف و تشریح بحران در صنعت گردشگری، با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن، راهکارهایی عملی برای مقابله با بروز بحران در صنعت گردشگری پیشنهاد داده شود. این برخورد پیشگیرانه، ...  بیشتر